Warunki korzystania ze strony internetowej

1. Wprowadzenie

Witamy na stronie internetowej Ticketmaster. Poniżej przedstawione są zasady lub „Warunki” korzystania ze strony internetowej Ticketmaster („Strona Internetowa”). Korzystanie przez Państwa ze Strony Internetowej lub odwiedzanie jej oznacza, że korzystają Państwo z usług świadczonych przez nas i że zobowiązują się Państwo wyraźnie do przestrzegania niniejszych Warunków oraz postępowania zgodnie z nimi, a także zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami mającymi zastosowanie do Strony Internetowej. W razie naruszenia niniejszych Warunków Korzystania ze Strony Internetowej, Ticketmaster ma prawo zabronić Państwu korzystania ze Strony, uniemożliwić Państwu korzystanie w przyszłości ze Strony Internetowej, i/lub podjąć przeciwko Państwu odpowiednie kroki prawne.

2. Dozwolony użytek

Akceptują Państwo fakt, iż są Państwo uprawnieni do odwiedzania, oglądania, a także zachowania kopii podstron wchodzących w skład niniejszej Strony Internetowej wyłącznie dla Państwa użytku osobistego oraz zobowiązują się Państwo, że nie będą powielać, pobierać, publikować, zmieniać ani dystrybuować w inny sposób materiałów zamieszczonych na niniejszej Stronie Internetowej w żadnym celu innym niż dokonanie oceny imprezy oraz informacji promocyjnych, dla własnych potrzeb lub w celu zakupu biletów bądź oficjalnych gadżetów przeznaczonych do własnego użytku chyba, że otrzymają Państwo szczególne zezwolenie ze strony Ticketmaster, aby to uczynić. Ponadto, zobowiązują się Państwo, że nie będą w żadnym celu stosować tzw. głębokiego linkowania na Stronie internetowej, chyba że za uprzednią szczególną zgodą udzieloną przez Ticketmaster. Treść i oprogramowanie wchodzące w skład niniejszej Strony Internetowej są własnością Ticketmaster i/lub jej dostawców i są chronione na mocy polskich, amerykańskich i międzynarodowych przepisów dotyczących prawa autorskiego. Na podstronach Strony Internetowej umieszczona jest nota prawna, a także różne informacje dotyczące udziału innych podmiotów (credits), które nie mogą zostać usunięte. Prosimy o nieusuwanie takich not ani informacji ani żadnych innych dodatkowych informacji im towarzyszących.

3. Wymagania techniczne

Strona działa ze wszystkimi aktualnymi wersjami większości przeglądarek internetowych (Safari, Chrome, Internet Explorer, Opera) oraz powinna być kompatybilna z ich starszymi wersjami – jednakże rekomendujemy by używali Państwo najbardziej aktualnej wersji przeglądarki na Państwa urządzeniu.

4. Ryzyka związane z korzystaniem ze Strony

Podejmujemy wszelkie możliwe działania by nasza Strona była bezpieczna, jednak z uwagi na to, iż jest to usługa świadczona przez Internet istnieje ryzyko, iż osoby trzecie będą próbowały uzyskać do niej niedozwolony dostęp. Sugerujemy by korzystali Państwo z odpowiedniego oprogramowania anyspyware i oprogramowania przeciwwirusowego. Jeżeli maja Państwo jakiekolwiek obawy związane z korzystaniem ze Strony prosimy o kontakt z nami.

5. Znaki towarowe

Logotypy Ticketmaster, a także Ticketmaster i projekt znajdujące się na Stronie Internetowej stanowią zastrzeżone znaki towarowe Ticketmaster UK i/lub Ticketmaster Poland. Znaki towarowe Ticketmaster mogą być używane publicznie wyłącznie za pisemną zgodą odpowiednio Ticketmaster Poland lub Ticketmaster UK.

6. Własność Materiałów

Wszystkie materiały umieszczone na stronie internetowej Ticketmaster podlegają prawom autorskim i są chronione na podstawie postanowień traktatów oraz ogólnoświatowych przepisów prawa autorskiego. Materiały Ticketmaster nie mogą być powielane, kopiowane, edytowane, publikowane, przesyłane ani umieszczane na stronie internetowej w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Ticketmaster. O ile postanowienia dotyczące ograniczonej licencji zawarte w niniejszych Warunkach nie przewidują wyraźnie inaczej, Ticketmaster nie udziela Państwu prawa, ani wyraźnego ani dorozumianego, wynikającego ze znaków towarowych, praw autorskich lub innych informacji zastrzeżonych, których jest właścicielem.

7. Zasady dotyczące praw autorskich

Użytkownik korzystający z niniejszej Strony Internetowej w celu bezprawnego przesyłania materiałów objętych prawem autorskim bez zezwolenia, wyraźnej zgody, w ramach obrony sprawy, lub w inny sposób niż w ramach „dozwolonego użytku” zostanie przez nas pozbawiony przysługujących mu praw. W szczególności użytkownicy przesyłający na niniejszą Stronę internetową Treść, w tym artykuły, obrazy, opisy, oprogramowanie lub inne materiały objęte prawem autorskim, muszą zapewnić, że Treść, którą umieszczają na Stronie internetowej nie narusza praw autorskich ani innych praw osób trzecich (takich jak prawa prywatne lub publiczne). Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do nas przez posiadacza praw autorskich lub jego agenta, a także potwierdzeniu w formie zarządzenia wydanego przez sąd lub po potwierdzeniu przez użytkownika, iż wykorzystał on Stronę internetową dla celów nielegalnego naruszenia, Ticketmaster pozbawi użytkowników dopuszczających się naruszeń praw do korzystania i/lub dostępu do niniejszej Strony Internetowej. Ponadto możemy podjąć decyzję, według własnego uznania, o pozbawieniu użytkownika praw do korzystania lub dostępu do Strony Internetowej we wcześniejszym terminie, jeśli naszym zdaniem doszło do zarzucanego naruszenia.

8. Linki i wyniki wyszukiwania

Strona Internetowa może automatycznie generować wyniki wyszukiwania, które stanowią odniesienie lub link do innych stron internetowych osób trzecich. Ticketmaster nie ma kontroli nad takimi stronami ani zawartą w nich treścią. Ticketmaster nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zapewnia, że treść zawarta na stronach jest rzetelna, zgodna z prawem i/lub nie jest obraźliwa. Ticketmaster nie wspiera żadnych treści umieszczonych na stronach osób trzecich, ani też nie gwarantuje, że strony te są wolne od wirusów ani że w inny sposób nie będą oddziaływać na Państwa komputery. Korzystając ze Strony Internetowej w celu wyszukiwania treści lub wykorzystania link’u do innej strony, wyrażają Państwo zgodę i przyjmują do wiadomości, że nie przysługuje Państwu prawo do zgłaszania żadnych roszczeń względem Ticketmaster za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej w celu uzyskania wyników wyszukiwania lub wykorzystania link’u do innej strony. Jeżeli mają Państwo problem z wykorzystaniem link’a kierującego ze Strony prosimy o zgłoszenie nam tego faktu za pośrednictwem internetowego centrum pomocy technicznej, w wyniku czego rozpatrzymy Państwa zgłoszenie i podejmiemy wszelkie kroki, jakie uznamy za stosowne.

9. Treści zabronione

Poniżej przedstawiona jest niewyczerpująca lista określająca rodzaje Treści, których umieszczanie na Stronie internetowej jest nielegalne lub zakazane. Obejmuje ona Treści, które:


• są ewidentnie obraźliwe dla członków społeczności internetowej, takie jak Treści propagujące rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju przemoc fizyczną względem jakiejkolwiek grupy lub osoby fizycznej, bądź mogące wywierać szkodliwy wpływ na osoby nieletnie;

• stanowią nękanie lub nawołują do nękania innej osoby;

• involves the transmission of "junk mail", "chain letters", or unsolicited mass mailing or "spamming"

• obejmują przesyłanie niechcianej poczty, listów-łańcuszków lub niezamówionej, wysyłanej masowo poczty o charakterze komercyjnym (spam),

• zawierają informacje, które, według Państwa wiedzy, są fałszywe, wprowadzające w błąd lub nawołujące do podejmowania czynności niezgodnych z prawem bądź zachowania, które jest obraźliwe, ma charakter gróźb, jest obsceniczne, szkalujące lub oszczercze;

• zachęcają do nielegalnego lub niedozwolonego kopiowania objętych prawem autorskim utworów należących do innych osób, poprzez udostępnianie pirackiego oprogramowania komputerowego lub linków do niego, przekazywanie informacji mających na celu obejście zainstalowanych fabrycznie zabezpieczeń przed kopiowaniem lub udostępnianie pirackiej muzyki lub linków do pirackich plików muzycznych;

• umożliwiają wejście na strony z ograniczonym dostępem lub dostępne wyłącznie na podstawie hasła, lub ukryte strony bądź obrazy (takie, do których nie prowadzą linki z innej dostępnej strony lub pochodzą z innej dostępnej strony);

• zawierają materiały pornograficzne lub jakiegokolwiek rodzaju treści mające wyraźnie taki charakter;

• zawierają materiały wykorzystujące osoby niepełnoletnie w sposób mający podłoże seksualne bądź oparty na przemocy lub pozyskują informacje osobiste od osób niepełnoletnich;

• zawierają informacje opisujące sposób podejmowania czynności niezgodnych z prawem, takich jak produkcja lub zakup nielegalnej broni, naruszenie prywatności innych osób lub udostępniające bądź tworzące wirusy komputerowe;

• pozyskują od innych użytkowników hasła lub osobiste informacje identyfikujące do celów komercyjnych lub innych celów niezgodnych z prawem; oraz

• stanowią element działań handlowych i/lub sprzedaży bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, włączając w to konkursy, loterie, transakcje barterowe, reklamę oraz piramidy finansowe.

10. Czynności podejmowane poza Stroną

Mimo iż Ticketmaster nie jest w stanie kontrolować zachowania swoich Użytkowników poza Stroną Internetową, naruszeniem niniejszych warunków jest także wykorzystywanie jakichkolwiek informacji uzyskanych na niniejszej Stronie Internetowej w celu nękania, obrażania lub wyrządzenia krzywdy innej osobie lub w celu nawiązania kontaktu z jakimkolwiek Użytkownikiem, przedstawiania mu reklam, nagabywania go lub oferowania mu sprzedaży bez jego wyraźnej uprzedniej zgody.

11. Zakaz użytku do celów komercyjnych

Żadna część niniejszej Strony Internetowej nie może być wykorzystywana przez odwiedzających ją użytkowników do celów handlowych takich jak prowadzenie sprzedaży biletów, oficjalnych gadżetów lub jakiegokolwiek rodzaju usług (z zastrzeżeniem możliwości korzystania z TicketExchange w celu odsprzedaży biletów w przypadkach, gdy jest to zgodne z prawem). Muszą Państwo uzyskać naszą uprzednią pisemną zgodę na przedstawianie jakiegokolwiek rodzaju ofert handlowych, czy to w formie reklamy, akwizycji, linkówlub w innej formie komunikacji, z zastrzeżeniem, że przysługuje Państwu prawo oferowania biletów w celu ich odsprzedaży za pośrednictwem TicketExchange w takim stopniu, w jakim jest to zgodne z prawem. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższych postanowień, nie wolno Państwu korzystać z niniejszej Strony Internetowej w celu odsprzedaży biletów lub udostępniania linków do innych stron w celu sprzedaży jakiegokolwiek rodzaju biletów, z zastrzeżeniem, że przysługuje Państwu prawo oferowania biletów w celu ich odsprzedaży za pośrednictwem TicketExchange, o ile jest to zgodne z prawem. Przeprowadzimy dochodzenie i podejmiemy odpowiednie kroki prawne wobec każdej osoby naruszającej niniejsze postanowienie, obejmujące, między innymi, usunięcie obraźliwych treści ze Strony Internetowej oraz uniemożliwienie korzystania ze Strony Internetowej osobom naruszającym niniejsze postanowienie. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do niniejszej Strony lub innych usług Ticketmaster odnośnie każdej osoby, co do której wiadomo lub istnieje zasadne podejrzenie, iż: a) działa w sposób niezgodny z prawem, narusza niniejsze Warunki lub prawa Ticketmaster bądź wykorzystuje zautomatyzowane środki w celu przetwarzania lub składania zamówień na zakup biletów lub której zamówienie na zakup biletów wykracza poza określony limit lub b) powiązana jest z jakąkolwiek osobą (jako pomocnik, podżegacz etc.), co do której wiadomo lub zasadnie podejrzewa się, iż działa w sposób niezgodny z prawem, narusza niniejsze Warunki lub prawa Ticketmaster, bądź wykorzystuje zautomatyzowane środki w celu przetwarzania lub składania zamówień na zakup biletów lub której zamówienie na zakup biletów wykracza poza określony limit. Naruszenie ograniczeń lub naruszenie jakichkolwiek warunków dotyczących Strony Internetowej będzie uważane za naruszenie niniejszych Warunków.

12. Dostęp i zakłócanie

Zobowiązują się Państwo, że nie będą korzystać z żadnych urządzeń typu robot, pająk ani innych zautomatyzowanych urządzeń ani przeprowadzać procesów sterowanych manualnie w celu monitorowania lub kopiowania naszych stron internetowych lub treści na nich zawartej lub w jakimkolwiek innym niedozwolonym celu bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody. Zobowiązują się Państwo, że nie będą korzystać z żadnych urządzeń, oprogramowań, ani podejmować innych czynności mających na celu zakłócenie lub próbę zakłócenia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Ticketmaster. Zobowiązują się Państwo, że nie będą podejmować żadnych czynności powodujących bezzasadne lub nadmierne obciążenie naszej infrastruktury. Zobowiązują się Państwo, że nie będą kopiować, powielać, zmieniać, modyfikować, tworzyć utworów pochodnych, ani publicznie prezentować żadnych treści (z wyjątkiem gdy odbywa się to w celu osobistego, niekomercyjnego użytku) pochodzących z naszej strony internetowej bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Ticketmaster.

13. Nieupoważnione korzystanie ze Strony Internetowej

Niezgodne z prawem i/lub nieupoważnione korzystanie ze Strony Internetowej, w tym między innymi nieupoważniona sprzedaż biletów, stosowanie ramek (znaczników, które pozwalają na wczytanie do strony innych stron) lub udostępnianie linków do Strony Internetowej bądź nieupoważnione wykorzystanie jakiegokolwiek urządzenia typu robot, pająk lub innego zautomatyzowanego urządzenia na Stronie internetowej będzie przedmiotem dochodzenia i zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne, włączając w to, środki cywilne i karne.

14. Naruszenie Warunków

Przyjmują Państwo do wiadomości, że Ticketmaster może, według własnego wyłącznego uznania lecz za uprzednim powiadomieniem, pozbawić Państwa dostępu do Strony lub skorzystać z dowolnych innych środków prawnych i usunąć niedozwoloną Treść Użytkownika, jeżeli Ticketmaster uzna że udostępniona Treść Użytkownika narusza niniejsze Warunki lub jest z nimi niezgodna, bądź naruszyła prawa Ticketmaster, innego Użytkownika lub przepisy prawa. Ticketmaster może ujawnić informacje na temat użytkownika, które Państwa dotyczą, jeśli będzie to wymagane na mocy prawa lub nakazu sądowego lub jeśli informacja musi zostać ujawniona lub jej ujawnienie jest wskazane w celu przeciwdziałania czynnościom niezgodnym z prawem lub szkodliwym. Ticketmaster nie jest zobowiązana do przekazania Państwu żadnej rekompensaty, jeżeli przestaną Państwo być użytkownikiem Strony Internetowej w wyniku naruszenia niniejszych Warunków Korzystania.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Ticketmaster nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za żadne pośrednie lub bezpośrednie szkody, włączając w to utracone korzyści nawet jeśli Ticketmaster został powiadomiony o możliwości powstania takich szkód.

16. Spory

Niniejszą stronę prowadzi spółka Ticketmaster Poland sp. z o.o. (Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego pod numerem KRS 376096, adres ul. Pilicka 4, 02-629 Warszawa, NIP 1080010023, Regon 142772043, kapitał zakładowy 5.000 zł). W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu dotyczącego Strony Internetowej lub obejmującego Stronę Internetową, wynikającego z jej użytkowania, wyrażają Państwo zgodę na to, aby spór podlegał i był interpretowany zgodnie z prawem polskim. W przypadku powstania sporu w wyniku lub w związku z niniejszymi Warunkami lub Państwa użytkowaniem bądź dostępem do strony, postępowanie sądowe zostanie wszczęte we właściwym sądzie w Polsce.

17. Odpowiedzialność odszkodowawcza

W zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zobowiązują się Państwo zwolnić Ticketmaster, jej spółki zależne, podmioty powiązane, członków władz, agentów i innych partnerów oraz pracowników z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, zobowiązań, roszczeń lub żądań, włączając w to uzasadnione honoraria prawników, zgłoszonych przez osoby trzecie w wyniku korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej w celu, między innymi, udostępnienia linka do innej strony lub umieszczenia na niej treści lub innych materiałów.

18. Reklamacje

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub reklamacje dotyczące korzystania ze Strony, prosimy o kontakt z nami info@ticketmaster.pl Rozpatrzenie niektórych reklamacji czy odpowiedź na niektóre pytania może trwać do 28 dni, ale postaramy się skontaktować się z Państwem w tej sprawie tak szybko, jak będzie to możliwe.