Give the Gift of Live Entertainment

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ TICKETMASTER POLAND

OBOWIĄZUJE OD DNIA 03.12.2018

 • 1.1 Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  a. Wydawca/Ticketmaster – Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000376096, adres ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, NIP 1080010023, REGON 142772043, kapitał zakładowy 4 000 000 zł., prowadzącą dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu Sprzedaży, Voucher Express dokonuje sprzedaży Kart podarunkowych Ticketmaster, a także zarządza ich sprzedażą i realizuje zamówienia. Voucher Express to nazwa handlowa spółki Hemingways Marketing Services Ltd, Metcalfe House, 23H Kirkgate, Ripon, HG4 1PB, utworzonej w 1947 r. oraz zarejestrowanej w Anglii pod numerem 453174. Numer identyfikacji podatkowej: 169725424. Voucher Express jest sprzedawcą Kart podarunkowych,
   b. Punkt Sprzedaży – położony na terytorium Polski punkt sprzedaży Produktów Ticketmaster, oznaczony symbolem akceptacji Kart Podarunkowych,
   c. Karta Podarunkowa – karta oraz zawarte na niej środki finansowe, które razem stanowią elektroniczny bon towarowy, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży za pośrednictwem Voucher Express (w formie plastikowej karty),
   d. e-Karta podarunkowa – Karta Podarunkowa zakupiona za pośrednictwem Voucher Express (w formie pliku PDF),
   e. Nabywca – osoba nabywająca Kartę Podarunkową, zgodnie z niniejszym Regulaminem,
   f. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do realizacji w Punkcie Sprzedaży,
   g. Produkt Ticketmaster - zakup biletów na wydarzenia oraz inne związane z nimi produkty lub usługi realizowane przez Ticketmaster w Polsce.
 • 1.2 O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie zapisy dotyczące aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej, mają również zastosowanie do e-Karty Podarunkowej. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie zapisy dotyczące aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej prze Nabywcę, mają również zastosowanie do Użytkownika.
 • 1.3 Nabywca/Użytkownik Karty Podarunkowej zobowiązany jest do:
   a. zapoznania się oraz przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
   b. zapoznania się oraz przestrzegania Polityki prywatności Ticketmaster znajdującej się pod linkiem https://www.ticketmaster.pl/prywatnosc
   c. zapoznania się i przestrzegania „Zasad i warunków korzystania z e-Karty podarunkowej Ticketmaster”, znajdującego się pod linkiem regulamin
 • 2.1 Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w PLN równa jest ilości przekazanych podczas nabycia Karty Podarunkowej środków finansowych.
 • 2.2 Karta Podarunkowa nie jest stanowi karty kredytowej, obciążeniowej, debetowej, itp. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa jest elektroniczną formą bonu towarowego.
 • 2.3 Karta Podarunkowa ważna jest przez okres 12 miesięcy (słownie: dwanaście miesięcy), liczony od daty aktywacji. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony. W sytuacji, gdy saldo znajdujące się na Karcie Podarunkowej w chwili jej zakupu zostanie wykorzystane, Karta Podarunkowa nie może zostać ponownie zasilona.
 • 2.4 Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi (za wyjątkiem, gdy ustawowe prawo tak stanowi, np. zgodnie z Pkt. 6 niniejszego Regulaminu).
 • 2.5 Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne, w tym gotówkę.
 • 2.6 Karty Podarunkowej nie można: wymienić na inną walutę lub inny typ karty podarunkowej, ani nie można łączyć salda dwóch lub większej liczby Kart Podarunkowych.
 • 2.7 Przy realizacji Karty Podarunkowej wartość nominalna Karty Podarunkowej ulega obniżeniu o cenę należną za zakupione Produkty Ticketmaster.
 • 3.1  Kartę Podarunkową/e-Kartę Podarunkową można nabyć:

  - przez Internet, na stronie www.ticketmaster.pl,
  - w uczestniczących Punktach Sprzedaży.
 • 3.2 Karta Podarunkowa jest aktywowana i przygotowywana do użycia w Punkcie Sprzedaży.
 • 3.3 Aktywacja i przygotowanie do korzystania z e- Karty Podarunkowej może trwać do 3 (słownie: trzech) dni roboczych (e-Karty podarunkowe nie mogą zostać wykorzystane w uczestniczących Punktach Sprzedaży).
 • 3.4 Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej:

  a. e-Karty podarunkowej – następuje w drodze korespondencji e-mail na adres Użytkownika (wskazany w ustawieniach konta Użytkownika). Nabywca po dokonaniu płatności otrzymuje e-Kartę podarunkową w wiadomości e-mail (w formacie PDF) oraz unikalny, trzycyfrowy kod (Wydawca zaleca weryfikację wszystkich folderów posiadanej przez niego poczty elektronicznej, w tym w szczególności folderu „SPAM”- celem weryfikacji czy Karta Podarunkowa została przekazana Nabywcy),
  b. Karty Podarunkowej – następuje przez jej wydanie Nabywcy, z chwilą dokonania płatności przez Użytkownika.
 • 4.1 Karty Podarunkowej można użyć tylko do zakupu biletów na wydarzenia oraz innych związanych z nimi produktów lub usług („Produkty Ticketmaster”) organizowanych przez Ticketmaster w Polsce.
 • 4.2 Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do zakupu ubezpieczenia do biletów bądź towarów lub usług innych niż Produkty Ticketmaster.
 • 4.3 Karty Podarunkowej nie można użyć do zakupu Produktów Ticketmaster odbywających się poza terenem Polski.
 • 5.1 Wszelkie środki znajdujące się na saldzie Karty Podarunkowej w chwili jej zakupu pozostają na Karcie Podarunkowej do wykorzystania w innym terminie (zgodnie z niniejszym Regulaminem). Kwotę znajdującą się na Karcie Podarunkowej można wydać w całości lub w części poprzez stronę internetową www.ticketmaster.pl.
 • 5.2 Saldo e-Karty podarunkowej można sprawdzić on-line za pośrednictwem opcji sprawdzania salda.
 • 5.3 Karty Podarunkowej można użyć wyłącznie do zakupów do kwoty salda. Dopuszcza się dokonanie płatności za część Produktów Ticketmaster przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, a pozostałą część za pomocą akceptowalnych środków płatniczych (np. przelew, płatność za pomocą karty płatniczej, PayPal). Jednak w razie dokonanego zakupu Produktów Ticketmaster na stronie internetowej Ticketmaster.pl, wszelkie saldo na Karcie Podarunkowej musi zostać wykorzystane w całości w pierwszej kolejności, następnie można korzystać z innych akceptowanych środków płatniczych (przykładowo wskazanych powyżej).
 • 5.4 W przypadku wykorzystania Karty Podarunkowej do zakupów internetowych, wymagany jest trzycyfrowy kod bezpieczeństwa (umieszczony na odwrocie Karty Podarunkowej). W przypadku zakupów dokonywanych przy użyciu e- Karty podarunkowej, należy wykorzystać trzycyfrowy kod podany w e-mailu.
 • 5.5 Kwotę znajdującą się na Karcie Podarunkowej można również wydać w wybranych sklepach ('Uczestniczący Punkt Sprzedaży'). Ticketmaster.pl zawiera listę uczestniczących punktów sprzedaży w Polsce.
 • 5.6 W razie jakichkolwiek przeszkód związanych z akceptacją Karty Podarunkowej w Punktach Sprzedaży, Nabywca bądź Użytkownik Karty Podarunkowej może zgłosić reklamacje, zgodnie z Pkt. 15 poniżej niniejszego Regulaminu.
 • 5.7 Wyrażając zgodę na transakcję:
  a. potwierdzają Państwo, że wyrażenie zgody na zapłatę ceny zakupu nabytego Produktu Ticketmaster,
  b. wyrażają Państwo zgodę na zapłatę ceny zakupu poprzez potrącenie jej z salda Karty Podarunkowej znajdującego się na niej w chwili zakupu,
  c. wyrażają Państwo zgodę na transakcję poprzez:
  - podanie szczegółowych informacji dotyczących Karty Podarunkowej wymaganych przez pracownika obsługi klienta Ticketmaster lub na stronie internetowej Ticketmaster
  - w przypadku e- Karty podarunkowej –– poprzez wprowadzenie trzycyfrowego kodu bezpieczeństwa lub udzielenia zgody na to pracownikowi lub innej upoważnionemu podmiotowi.
 • 5.8Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do zakupu towarów lub usług, których Ticketmaster nie może dostarczyć z przyczyn obiektywnych (np. w sytuacji, gdy obowiązujące prawo zakazuje uczestnictwa w określonych wydarzeniach, zakupu niektórych produktów od Ticketmaster, z uwagi na brak wymaganego wieku, itp.).
 • 6.1 Użytkownikowi zawierającemu umowę przez Punkt Sprzedaży, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Ticketmaster.
 • 6.2 Nabywca będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może dokonać zwrotu e- Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio przez Internet w terminie 14 dni, rozpoczynającym się w dniu otrzymania potwierdzenia zamówienia od Ticketmaster w związku z zakupem e-Karty podarunkowej. W takim przypadku należy skontaktować się z biurem obsługi klienta (ticketmaster@voucherexpress.net…..) podając numer, podany w e-mailu zawierającym potwierdzenie przydzielenia Karty Podarunkowej.
 • 6.3 Wydawca dokonuje weryfikacji czy e-Karta podarunkowa, którą Nabywca chce zwrócić jest aktywna (tzn. i nie została wcześniej wykorzystana). Po przejściu pozytywnej weryfikacji, Wydawca dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość e-Karty podarunkowej w drodze przelewu bankowego (e-Karta podarunkowa ulega dezaktywacji).
 • 6.4 W przypadku odwołania Produktu Ticketmaster, Wydawca zobowiązuje się do zwrotu płatności na podstawie innej dozwolonej prawem formy płatności.
 • 7.1 Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia zakupu (aktywacja następuje w momencie zakupu Karty Podarunkowej).
 • 7.2 Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu ważności wskazanego w Pkt. 7.1. powyżej jest nieważna.
 • 7.3 Z chwilą upływu okresu ważności Karty Podarunkowej, wszelkie saldo środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej ulega wygaśnięciu.
 • 8.1 Saldo aktualnie zgromadzonych środków na Karcie Podarunkowej można sprawdzić w dowolnym czasie wpisując numer karty na stronie balance-checker
 • 9.1 W przypadku utraty, Karta Podarunkowa nie zostanie zastąpiona nową kartą, wszelkie pozostające na niej saldo zostanie utracone.
 • 9.2 Kartę Podarunkową oraz trzycyfrowy kod bezpieczeństwa należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od osób postronnych.
 • 10.1 Ticketmaster może dezaktywować Kartę Podarunkową lub odmówić transakcji w przypadku posiadania uzasadnionych powodów naruszenia niniejszego Regulaminu.
 • 10.2 W przypadku, gdy transakcja dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej wymaga przeprowadzenia współdziałania z organami ścigania, Nabywca/Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z Ticketmaster oraz wszelkimi uprawnionymi do tego podmiotami.
 • 10.3 W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, Ticketmaster jest uprawniony do dezaktywacji Karty Podarunkowej w dowolnym czasie przy jednoczesnej spłacie wszelkich sald, pod warunkiem, że poinformuje o tym Użytkownika z 30-dniowym (słownie: trzydziestodniowym) wyprzedzeniem. Karta Podarunkowa pozostaje własnością Ticketmaster.
 • 11.1 Dane osobowe, które zostaną udostępnione w związku z zakupem Karty Podarunkowej są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. służą realizacji umowy – zakupu Karty Podarunkowej. Państwa Dane, w zakresie przetwarzania danych przez Wydawcę, realizowane są zgodnie z Polityką prywatności, znajdującą się pod linkiem https://www.ticketmaster.pl/prywatnosc.
 • 11.2 Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z zapoznaniem się z obowiązkiem informacyjnym Ticketmaster wskazanym w Polityce prywatności Ticketmaster.
 • 12.1 Tickermaster nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
 • 12.2 Tickermaster nie umożliwia Nabywcy/Użytkownikowi zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty Podarunkowej.
 • 12.3 Tickermaster nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które Tickermaster nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Punkty Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Tickermaster.
 • 12.4 W przypadku kradzieży lub utraty Karty Podarunkowej niezwłocznie należy o tym poinformować Biuro obsługi klienta.
 • 12.5 Ticketmaster nie odpowiada za utratę, kradzież, zniszczenie lub niewłaściwe korzystanie z Kart Podarunkowych (chyba że jest to wynik zaniedbania po stronie Ticketmaster).
 • 12.6 Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z wystąpieniem tzw. „siły wyższej”.
 • 12.7 Odpowiedzialność Ticketmaster ograniczona jest do wysokości salda środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej w przypadku, gdy jedno z poniższych zdarzeń ma miejsce (w takim wypadku zdarzenie, które nastąpiło jako pierwsze ma zastosowanie):
  a. Karta Podarunkowa jest dezaktywowana przez Ticketmaster;
  b. okres ważności Karty Podarunkowej upłynął.
 • 12.8 Voucher Express nie jest bezpośrednio powiązany z Ticketmaster i nie odpowiada za produkty i usługi oferowane przez Ticketmaster (szczegółowy opis zasad współpracy pomiędzy Voucher Express a Ticketmaster znajduje się na stronie Voucher Express, dostępny pod adresem https://www.voucherexpress.co.uk
 • 13.1 Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest na stronie internetowej pod adresem: www.ticketmaster.pl/kartapodarunkowa/T&C.pdf.
 • 13.2  Na żądanie Użytkownika Ticketmaster przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie wiadomości e-mail.
 • 13.3 Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 • 13.4 Ticketmaster zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianie Regulaminu Ticketmaster poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie pod adresem: regulamin kart podarunkowych Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Ticketmaster, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na wskazanej w zdaniu poprzednim stronie.
 • 13.5 Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego (za wyjątkiem obsługi zamówienia przez Voucher Express, gdzie obowiązuje prawo Wielkiej Brytanii).
 • 13.6 Ticketmaster zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu programu Użytkownicy Kart Podarunkowych zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt 14.4 powyżej.
 • 13.7 W przypadku, gdy Ticketmaster nie wykona prawa lub nie zastosuje środka ochrony prawnej wynikającej z niniejszego Regulaminu lub nie dokona tego natychmiast, nie należy tego interpretować jako zrzeczenie się przez Ticketmaster tego prawa lub środka ochrony prawnej ani nie stoi na przeszkodzie Ticketmaster w wykonaniu tego prawa lub zastosowania środka prawnego w późniejszym czasie.
 • 13.8 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieegzekwowalne lub bezprawne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal obowiązują.
 • 13.9 Osoby trzecie, które nie mogą stanowić strony na zasadach niniejszego Regulaminu, nie są uprawnione do bazowania na jakichkolwiek jej postanowieniach.
 • 13.10 Niniejszy Regulamin oraz wszelkie różnice, w tym roszczenia wynikające z niego lub w związku z nim (w tym spory i roszczenia niewynikające z Regulaminu) podlegają prawu polskiemu. Osoby korzystające z Kart Podarunkowych (Nabywca/Użytkownik) nieodwołalnie wyrażają zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub postępowań wynikających z lub w związku z realizacją niniejszego Regulaminu (w tym spory lub roszczenia niewynikające z Regulaminu).
 • 14.1 Nabywca/Użytkownik może składać reklamacje bezpośrednio do Voucher Express/Wydawcy, a także w Punkcie Sprzedaży, w którym nabył Kartę Podarunkową.
 • 14.2  Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 • 14.3 Nabywca/Użytkownik może kontaktować się w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu:
  a. z Voucher Express w formie pisemnej na adres: z Voucher Express, PO Box 93, Ripon, North Yorkshire, HG4 1WE lub na adres e-mail ticketmaster@voucherexpress.net
  b. z Wydawcą poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta, e-mail: info@ticketmaster.pl, tel. 22 395 87 00 (poniedziałek – piątek w godz. 9:30 – 17:00)
 • 14.4 Nabywca/Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Wydawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów Ticketmaster mogą być składane na zasadach ogólnych.
 • 14.5 Odpowiedzialność Voucher Express ograniczona jest do momentu dostarczenia Karty Podarunkowej do Nabywcy/Użytkownika oraz w przypadkach jej zagubienia, itp.
 • 14.6 Odpowiedzialność Wydawcy ograniczona jest do możliwości wykorzystania Karty Podarunkowej do zakupu Produktów Ticketmaster.