Regulamin i warunki zakupu

REGULAMIN I WARUNKI ZAKUPU (OBOWIĄZUJĄCY OD 20.06.2018)

Ticketmaster - Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000376096, adres ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, NIP 1080010023, REGON 142772043, kapitał zakładowy 4 000 000 zł., prowadzącą dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

§1 Definicje

1.Bilet - potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Partnera Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy Bilet może być imienny tj. uprawniający do wejścia wyłącznie osobę, której imię i nazwisko widnieje na bilecie, lub Bilet na okaziciela. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Imprezę – nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu. Bilet dla osób niepełnosprawnych oznacza Bilet upoważniający do wejścia do specjalnej wyznaczonej strefy umożliwiającej wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

2.Collector Ticket - Bilet w formie karty z kolorowym nadrukiem, dostępny jedynie przy zamówieniach składanych na stronie www.ticketmaster.pl lub partnerskich, dostępny na wybrane Imprezy.

3.Dowód Zakupu - Bilet lub inny dokument potwierdzający zakup Biletu, w szczególności:

 • wydruk z karty kredytowej
 • potwierdzenie email
 • paragon

4.Dzień roboczy - każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

5.Dział Obsługi Użytkownika – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Użytkownika jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-mail w Dni robocze od godziny 9:30 do godziny 17:00 Telefon: +48 22 3958700, email: info@ticketmaster.pl Opłata za połączenie z Działem Obsługi Użytkownika jest zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

6.Impreza - każde wydarzenie kulturalne, sportowe lub inne, które realizowane jest przez Partnera Imprezy, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

7.Kwota zamówienia – na kwotę składają się cena Biletu, koszty dostawy, koszty usług dodatkowych oraz Opłata Manipulacyjna. O ostatecznej wysokości Kwoty zamówienia Użytkownik jest informowany przed potwierdzeniem zamówienia.

8.Mobileticket – bilet mobilny dostępny wyłącznie przy zakupach poprzez aplikacje na systemy Android i iOS.

9.Obiekt - miejsce, w którym odbywa się Impreza.

10.Opłata Manipulacyjna – opłata transakcyjna należna z tytułu przetworzenia płatności w wysokości 2% sumy ceny Biletu ( tylko w przypadku transakcji przelewem bankowym ), kosztów dostawy oraz kosztów usług dodatkowych.

11.Partner Imprezy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Imprezy lub oferująca możliwość udziału w Imprezie i/lub od których Ticketmaster otrzymuje Bilety i/lub powiązane produkty lub usługi, przeznaczone do sprzedaży.

12.Platinium – to oferta najbardziej pożądanych miejsc na Imprezę. Ceny zakupu Biletów Platinum ustalane są dynamicznie, wzrastają / obniżają się wraz z zainteresowaniem ofertą. Bilet Platinum nie zawiera żadnych dodatkowych usług ani produktów.

13.Regulamin - niniejszy Regulamin dystrybucji biletów przez Ticketmaster za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

14.Regulamin Partnera Imprezy – regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez Partnera Imprezy, dostępny na stronie internetowej Partnera Imprezy.

15.Regulamin Obiektu – regulamin określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w Imprezie, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Partnera Imprezy lub Obiektu.

16.System Sprzedaży - informatyczny system dystrybucji Biletów stosowany przez Ticketmaster umożliwiający obsługę procesu składania zamówień, dystrybucję i odbiór Biletów, a także dokonywanie zwrotów Biletów.

17.TicketFast - elektronicznie generowany Bilet, uprawniający Użytkownika - po wydrukowaniu - do uczestnictwa w Imprezie, na jaką został wystawiony. Wydrukowany TicketFast ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu. TicketFast musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości na białym arkuszu A4 i w sposób czytelny oraz zawierać kod kreskowy.

18.Użytkownik - każda osoba korzystająca z Systemu Sprzedaży na stronie www.ticketmaster.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu Sprzedaży.

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży Biletów w systemie Ticketmaster z zastrzeżeniem, że Regulaminy Partnerów poszczególnych Imprez bądź Regulaminy Obiektów mogą nakładać na Użytkowników dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie.

2. Ticketmaster prowadzi sprzedaż Biletów oraz powiązanych z nimi produktów i/lub usług w imieniu Partnerów Imprezy. Ticketmaster nie jest organizatorem Imprez.

3. Ticketmaster prowadzi sprzedaż Biletów po przekazaniu ich przez Partnerów Imprezy. Ilość Biletów udostępniana do sprzedaży różni się w zależności od danej Imprezy. Bilety są sprzedawane za pośrednictwem kilku kanałów dystrybucji, w tym poprzez System Sprzedaży, a także w niektórych przypadkach – w kasach biletowych. Wszystkie punkty sprzedaży mają dostęp do tego samego Systemu Sprzedaży Biletów. W niektórych przypadkach, przed rozpoczęciem Imprezy mogą zostać udostępnione do sprzedaży dodatkowe Bilety. Ticketmaster nie ma wpływu na ich pulę, ani dostępność.

4. W przypadku niektórych Imprez, Bilety mogą być sprzedawane w ramach „Pakietu” lub „Rozszerzonego Pakietu”. W ramach Pakietu, Bilet jest sprzedawany łącznie z dodatkowymi uprawnieniami, produktami lub innymi świadczeniami, takimi jak np. ekskluzywne miejsca siedzące, zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub oficjalne gadżety. W ramach Rozszerzonego Pakietu Użytkownik, poza Biletem, otrzymuje możliwość rezerwacji miejsca parkingowego, zakupu oficjalnych gadżetów itp.

5. Warunkiem skorzystania z oferty Ticketmaster jest ukończenie 18 roku życia.

6. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy dysponuje odpowiednim systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz urządzeniem pozwalającym na korzystanie z Systemu Sprzedaży. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych są przedstawione w czasie zakupu.

7. W celu dokonania zakupu Biletów w Systemie Sprzedaży konieczne jest sfinalizowanie transakcji poprzez dokonanie zapłaty w czasie 10 minut od rozpoczęcia procesu rezerwacji. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w określonym czasie Bilety ponownie wracają do puli Biletów przeznaczonych do sprzedaży.

8. Każdy zakup dokonywany w serwisie Ticketmaster podlega:

 • niniejszemu Regulaminowi,
 • szczególnym warunkom, które mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Ticketmaster,
 • warunkom określonym przez Partnera(ów) Imprezy i/lub warunkom Imprezy,
 • warunkom określonym w Regulaminie Obiektu.

9. Warunki dotyczące Obiektu, są zawarte w Regulaminie Obiektu dostępnym przy wejściu do Obiektu, na terenie Obiektu lub na stronie internetowej Obiektu.

10. Wszystkie transakcje zakupu podlegają weryfikacji karty płatniczej oraz innym czynnościom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w związku z czym transakcja może zostać unieważniona w przypadku, gdy nie przejdzie pomyślnie procesu weryfikacji.

11. Przed zakupem Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie www.ticketmaster.pl

12. Jeżeli Partner Imprezy wprowadził regulamin uczestnictwa w danej Imprezie, to jego postanowienia obowiązują Użytkowników. Ticketmaster udostępni Użytkownikowi Regulamin Partnera Imprezy poprzez umieszczenie go na stronie Partnera Imprezy. W przypadku zakupu Biletów na Imprezy, w których warunki uczestnictwa są objęte także Regulaminem Partnera Imprezy, Użytkownik akceptuje je przy potwierdzaniu zamówienia.

13. Właściciel lub zarządca Obiektu, w którym ma odbywać się Impreza może określić Regulamin Obiektu. Regulamin Obiektu obowiązuje Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Partnera Imprezy lub Obiektu.

14. Ticketmaster zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji, co do której istnieje podejrzenie, dokonania zakupu z naruszeniem postanowień Regulaminu. Bilety zakupione w ramach takiej transakcji tracą ważność.

15. Użytkownik w trakcie dokonywania zakupu Biletów na niektóre wydarzenia, ma możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia obejmującego zaistnienie zdarzenia uniemożliwiającego uczestnictwo w Imprezie, na zasadach i warunkach określonych przez Ubezpieczyciela.

§3 Logowanie do Systemu Sprzedaży i zasady zakupu Biletu

1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest założenia konta w Systemie Sprzedaży. Użytkownik powinien podać adres e-mail oraz hasło, a następnie uzupełnić dane niezbędne do pełnego korzystania konta.

2. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany podanych przez siebie danych w Systemie Sprzedaży w zakładce „Edytuj Profil /Edytuj Adres”, przy czym zamówienie jest realizowane zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika w potwierdzonym zamówieniu.

3. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Systemu Sprzedaży lub za zmianę danych w Systemie Sprzedaży przez Użytkownika, w szczególności danych adresowych. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika.

4. Po zalogowaniu się do Systemu Sprzedaży Użytkownik może dokonać zakupu Biletów na wybraną przez siebie Imprezę. Jeśli Regulamin Organizatora przewiduje wybór określonych kategorii Biletów oraz miejsc, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu i miejsce. W zależności od postanowień Regulaminu Organizatora Użytkownik może dokonać zakupu, określonej na stronie Imprezy, ilości Biletów zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu.

5. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.

6. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą jednorazowo wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

§4 Ceny i metody płatności

1. Zakupy dokonane na stronie internetowej Ticketmaster podlegają Opłacie Manipulacyjnej. Informacje o ostatecznej Kwocie Zamówienia Użytkownik otrzymuje przed potwierdzeniem zamówienia.

2. Ceny Biletów mogą być dynamiczne i podlegają zmianie w trakcie prowadzenia sprzedaży. Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania różnicy w cenie Biletów.

3. Płatności można dokonać:

 • za pośrednictwem serwisu Dotpay (zgodnie z regulaminem tego serwisu),
 • za pomocą karty kredytowej (Mastercard, Visa) wystawionej na nazwisko Użytkownika,
 • za pomocą karty płatniczej,
 • gotówką – tylko w przypadku zakupów w punktach sprzedaży.

4. Niektóre metody płatności mogą być niedostępne w przypadku niektórych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia Imprezy i/lub warunków przekazanych przez Partnera Imprezy. Szczegóły dotyczące sposobów płatności i wybór metody płatności dostępne są podczas składania zamówienia.

§5 Metody dostawy

1. Dostępne sposoby dostawy Biletów to:

 • Przesyłka Poczty Polskiej,
 • Przesyłka kurierska,
 • Bilet elektroniczny do wydruku w domu (Ticketfast®),
 • Mobileticket,
 • Odbiór Biletów w kasie biletowej przed Imprezą, możliwy tylko w niektórych przypadkach.

2. Szczegóły sposobu dostawy oraz koszty z tym związane dostępne są w momencie składania zamówienia.

3. Użytkownik powinien zamawiać Bilety z możliwie dużym wyprzedzeniem. W przypadku nie otrzymania Biletów na pięć dni przed Imprezą lub w przypadku, gdy udział w Imprezie wymaga podróży, na pięć dni przed rozpoczęciem podróży, należy skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika Ticketmaster. W zgłoszeniu należy podać numer zamówienia oraz dane osobowe Użytkownika. W przypadku braku możliwości dostarczenia Biletów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, Bilety mogą zostać dostarczone przy użyciu opcji TicketFast lub odbioru w kasie biletowej bezpośrednio przed Imprezą. O szczegółach dotyczących odbioru, Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (korzystając z informacji przekazanych przez Użytkownika w momencie dokonania zamówienia), jeżeli będzie to konieczne. W celu odbioru Biletów, należy okazać przesłane e-mailem potwierdzenie rezerwacji, a także dokument tożsamości ze zdjęciem.

4. W przypadku, gdy na daną Imprezę istnieje możliwość osobistego odbioru Biletu w kasie biletowej bezpośrednio przed Imprezą, opcja taka będzie każdorazowo wskazana przy opisie danej Imprezy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i zminimalizowania możliwości odbioru Biletów przez osoby nieuprawnione, warunkiem osobistego odbioru Biletu jest podanie następujących danych:

 • numeru zamówienia,
 • imienia i nazwiska Użytkownika,

Użytkownik powinien dodatkowo okazać dokument tożsamości.

5. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych dostępu do konta Użytkownika oraz danych zamówienia.

6. W przypadku upoważnienia przez Użytkownika osoby trzeciej do odbioru Biletu musi ona znać dane, o których mowa w ust. 4 pkt a, b i c oraz posiadać pisemne upoważnienie od Użytkownika do odbioru Biletu lub dokument tożsamości Użytkownika. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoba upoważniona przez Użytkownika zgubi, zniszczy lub nie przekaże Biletu Użytkownikowi, lub wykorzysta go w inny niepożądany dla Użytkownika sposób.

§6 Odstąpienie od umowy

Użytkownikowi zawierającemu umowę przez System Sprzedaży, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Ticketmaster.

§7 Bilety

1. Bilet jest potwierdzeniem umowy zawartej przez Użytkownika z Ticketmaster zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Partnera Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy Bilety mogą być imienne lub na okaziciela.

2. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

3. W przypadku Biletów Imiennych, Ticketmaster zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym z danymi dysponenta tego Biletu. Ticketmaster zastrzega, że w przypadku gdy, dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Imprezie, na którą został zakupiony Bilet. Ticketmaster dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na bilecie imiennym za opłatą w wysokości 30 zł za jeden bilet, w cenie NIE jest wliczona opłata za przesyłkę pocztową z duplikatem biletu do Klienta. W celu dokonania zmiany niezbędny jest kontakt pod adresem mailowym info@ticktemaster.pl , uiszczenie opłaty oraz odesłanie oryginalnego biletu, a także wypełnienie oświadczenia. Zmiana danych możliwa jest tylko raz, jednynie przez właściciela rezerwacji.

4. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności za Bilet utracony lub skradziony. Bezpośrednie światło słoneczne lub wysoka temperatura może doprowadzić do trwałego uszkodzenia Biletu.

5. Zasady określone przez Partnerów Imprezy mogą przewidywać brak możliwości wystawienia duplikatu Biletu w razie jego utraty, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Wydanie duplikatu Biletu może pociągać za sobą konieczność poniesienia opłaty.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia wyłącznie takiego miejsca na Imprezie, którego numer odpowiada numerowi podanemu Bilecie. Zarówno Ticketmaster, właściciel lub zarządca Obiektu jak i Partner Imprezy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia Użytkownikowi innych miejsc siedzących w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed jak i podczas Imprezy, niż początkowo przypisane lub wskazane na Bilecie.

7. Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu.

8. Przed dokonaniem zakupu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi Imprezy.

§8 Ograniczenia

1. Zakup Biletów podlega ograniczeniom ilościowym w przypadku każdej Imprezy. Liczba Biletów, jakie można nabyć, podana jest na pierwszej stronie informującej o warunkach zakupu i podlega weryfikacji przy okazji każdej transakcji. Partner Imprezy zastrzega sobie prawo do anulowania, bez uprzedniego powiadomienia, Biletów zakupionych w liczbie wyższej niż dopuszczalna, gdy zostanie przekroczony:

 • Limit na jedno gospodarstwo domowe (a także limit na adres korespondencyjny)
 • Limit na jedną kartę kredytową,
 • Limit dla jednego Użytkownika.

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zamówień Użytkownika.

2. Bilety mogą być sprzedawane z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dotyczących wstępu lub ich wykorzystania, takich jak ograniczony, utrudniony widok bądź widok z boku, a także minimalny wiek uprawniający do wstępu na Imprezę.

3. Nabywanie w celu odsprzedaży z zyskiem Biletów albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń.

4. Bilet nie może być wykorzystywany do celów reklamowych, promocyjnych, w konkursach lub loteriach bez pisemnej zgody Partnera Imprezy i Ticketmaster.

§9 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwroty

1. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, Ticketmaster niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.ticketmaster.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tę informację e-mailem.

2. W przypadku odwołania Imprezy, z wyłączeniem przeniesienia Imprezy na inny termin, Użytkownikowi zostanie zaoferowany zwrot Kwoty zamówienia pomniejszonej o Opłatę Manipulacyjną. Jeżeli Impreza trwa przez kilka dni i zostanie odwołany jeden dzień lub kilka dni takiej Imprezy (ale nie wszystkie dni które obejmuje Impreza), Użytkownikowi przysługuje częściowy zwrot w wysokości odpowiadającej liczbie dni Imprezy, które zostały odwołane. Opłata Manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

3. Jeżeli nastąpi istotna zmiana dotycząca Imprezy, w szczególności zmiana terminu Imprezy lub istotna zmiana miejsca Imprezy, Użytkownik ma możliwość ponownego potwierdzenia swojego zamówienia odnośnie zmienionej Imprezy na zasadach określonych w Regulaminie Partnera Imprezy lub żądania zwrotu ceny Biletu. Nieprzekazanie przez Użytkownika - Ticketmaster - informacji o decyzji może skutkować dokonaniem przez Ticketmaster ponownego potwierdzenia udziału Użytkownika w zmienionej Imprezie, w wyniku czego Użytkownik utraci prawo do żądania zwrotu ceny Biletu.

4. Aby dokonać zwrotu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres biura Ticketmaster

formularza zwrotu Biletu

Dowodu Zakupu i oryginału Biletu. W przypadku zakupu Ticketfast należy odesłać wypełniony formularz zwrotu Biletu na adres email: info@ticketmaster.pl wraz z Dowodem Zakupu, oraz biletem Ticketfast.

5. Istotna zmiana - oznacza zmianę, która czyni Imprezę zasadniczo inną niż Impreza, której zasadnie mogliby oczekiwać Użytkownicy. Wykorzystanie dublerów w spektaklach teatralnych i/lub jakiekolwiek zmiany w zakresie:

 • występów dodatkowych,
 • członków zespołu i/lub
 • programu Imprezy z udziałem wielu wykonawców (np. festiwalu) nie stanowią Istotnej zmiany.
 • §10 Zapytania i reklamacje

  1. Jakiekolwiek pytania lub zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zakupu, należy zgłaszać do Działu Obsługi Użytkownika, podając numer zamówienia. Numer zamówienia znajduje się na www.ticketmaster.pl w zakładce "Moje bilety".

  2. W przypadku zaistnienia sporów Ticketmaster dołoży wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia sporu w sposób, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich zainteresowanych Stron.

  §11 Odpowiedzialność

  Zamówione przez Użytkownika samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z Imprezą są organizowane na własne ryzyko Użytkownika. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak możliwości skorzystania z tych usług.

  §12 Wstęp i uczestnictwo

  1. Podmiot zarządzający Obiektem zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Imprezę w przypadku, gdy doszło do naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków Imprezy lub warunków określonych przez Partnera Imprezy. Podmiot zarządzający Obiektem może przeprowadzać sporadyczne kontrole bezpieczeństwa dla celów zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników.

  2. Zostaną podjęte starania, aby umożliwić wejście na teren Imprezy Użytkownikom, którzy przybędą na Imprezę z opóźnieniem, podczas odpowiedniej przerwy, jednakże wstęp takich osób na Imprezę nie może być zawsze zagwarantowany.

  §13 Prywatność

  1. Ticketmaster Poland sp. z o. o. gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

  Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży Biletów oraz, za zgodą Użytkownika, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Ticketmaster.

  2. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane Partnerowi Imprezy, na którą został zakupiony Bilet, wyłącznie w celach związanych z udziałem Uczestnika w Imprezie.

  3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia.

  4. Zakładając konto w Systemie Sprzedaży, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ticketmaster jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych Biletów, realizacji ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.

  §14 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

  REGULAMIN I WARUNKI ZAKUPU (OBOWIĄZUJĄCY OD 20.01.2018)

  Ticketmaster - Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000376096, adres ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, NIP 1080010023, REGON 142772043, kapitał zakładowy 4 000 000 zł., prowadzącą dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  §1 Definicje

  1.Bilet - potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Partnera Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy Bilet może być imienny tj. uprawniający do wejścia wyłącznie osobę, której imię i nazwisko widnieje na bilecie, lub Bilet na okaziciela. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Imprezę – nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu. Bilet dla osób niepełnosprawnych oznacza Bilet upoważniający do wejścia do specjalnej wyznaczonej strefy umożliwiającej wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

  2.Collector Ticket - Bilet w formie karty z kolorowym nadrukiem, dostępny jedynie przy zamówieniach składanych na stronie www.ticketmaster.pl lub partnerskich, dostępny na wybrane Imprezy.

  3.Dowód Zakupu - Bilet lub inny dokument potwierdzający zakup Biletu, w szczególności:

  • wydruk z karty kredytowej
  • potwierdzenie email
  • paragon

  4.Dzień roboczy - każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

  5.Dział Obsługi Użytkownika – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Użytkownika jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-mail w Dni robocze od godziny 9:30 do godziny 17:00 Telefon: +48 22 3958700, email: info@ticketmaster.pl Opłata za połączenie z Działem Obsługi Użytkownika jest zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  6.Impreza - każde wydarzenie kulturalne, sportowe lub inne, które realizowane jest przez Partnera Imprezy, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  7.Kwota zamówienia – na kwotę składają się cena Biletu, koszty dostawy, koszty usług dodatkowych oraz Opłata Manipulacyjna. O ostatecznej wysokości Kwoty zamówienia Użytkownik jest informowany przed potwierdzeniem zamówienia.

  8.Mobileticket – bilet mobilny dostępny wyłącznie przy zakupach poprzez aplikacje na systemy Android i iOS.

  9.Obiekt - miejsce, w którym odbywa się Impreza.

  10.Opłata Manipulacyjna – opłata transakcyjna należna z tytułu przetworzenia płatności w wysokości 3% sumy ceny Biletu, kosztów dostawy oraz kosztów usług dodatkowych.

  11.Partner Imprezy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Imprezy lub oferująca możliwość udziału w Imprezie i/lub od których Ticketmaster otrzymuje Bilety i/lub powiązane produkty lub usługi, przeznaczone do sprzedaży.

  12.Platinium – to oferta najbardziej pożądanych miejsc na Imprezę. Ceny zakupu Biletów Platinum ustalane są dynamicznie, wzrastają / obniżają się wraz z zainteresowaniem ofertą. Bilet Platinum nie zawiera żadnych dodatkowych usług ani produktów.

  13.Regulamin - niniejszy Regulamin dystrybucji biletów przez Ticketmaster za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  14.Regulamin Partnera Imprezy – regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez Partnera Imprezy, dostępny na stronie internetowej Partnera Imprezy.

  15.Regulamin Obiektu – regulamin określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w Imprezie, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Partnera Imprezy lub Obiektu.

  16.System Sprzedaży - informatyczny system dystrybucji Biletów stosowany przez Ticketmaster umożliwiający obsługę procesu składania zamówień, dystrybucję i odbiór Biletów, a także dokonywanie zwrotów Biletów.

  17.TicketFast - elektronicznie generowany Bilet, uprawniający Użytkownika - po wydrukowaniu - do uczestnictwa w Imprezie, na jaką został wystawiony. Wydrukowany TicketFast ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu. TicketFast musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości na białym arkuszu A4 i w sposób czytelny oraz zawierać kod kreskowy.

  18.Użytkownik - każda osoba korzystająca z Systemu Sprzedaży na stronie www.ticketmaster.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu Sprzedaży.

  §2 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży Biletów w systemie Ticketmaster z zastrzeżeniem, że Regulaminy Partnerów poszczególnych Imprez bądź Regulaminy Obiektów mogą nakładać na Użytkowników dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie.

  2. Ticketmaster prowadzi sprzedaż Biletów oraz powiązanych z nimi produktów i/lub usług w imieniu Partnerów Imprezy. Ticketmaster nie jest organizatorem Imprez.

  3. Ticketmaster prowadzi sprzedaż Biletów po przekazaniu ich przez Partnerów Imprezy. Ilość Biletów udostępniana do sprzedaży różni się w zależności od danej Imprezy. Bilety są sprzedawane za pośrednictwem kilku kanałów dystrybucji, w tym poprzez System Sprzedaży, a także w niektórych przypadkach – w kasach biletowych. Wszystkie punkty sprzedaży mają dostęp do tego samego Systemu Sprzedaży Biletów. W niektórych przypadkach, przed rozpoczęciem Imprezy mogą zostać udostępnione do sprzedaży dodatkowe Bilety. Ticketmaster nie ma wpływu na ich pulę, ani dostępność.

  4. W przypadku niektórych Imprez, Bilety mogą być sprzedawane w ramach „Pakietu” lub „Rozszerzonego Pakietu”. W ramach Pakietu, Bilet jest sprzedawany łącznie z dodatkowymi uprawnieniami, produktami lub innymi świadczeniami, takimi jak np. ekskluzywne miejsca siedzące, zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub oficjalne gadżety. W ramach Rozszerzonego Pakietu Użytkownik, poza Biletem, otrzymuje możliwość rezerwacji miejsca parkingowego, zakupu oficjalnych gadżetów itp.

  5. Warunkiem skorzystania z oferty Ticketmaster jest ukończenie 18 roku życia.

  6. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy dysponuje odpowiednim systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz urządzeniem pozwalającym na korzystanie z Systemu Sprzedaży. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych są przedstawione w czasie zakupu.

  7. W celu dokonania zakupu Biletów w Systemie Sprzedaży konieczne jest sfinalizowanie transakcji poprzez dokonanie zapłaty w czasie 10 minut od rozpoczęcia procesu rezerwacji. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w określonym czasie Bilety ponownie wracają do puli Biletów przeznaczonych do sprzedaży.

  8. Każdy zakup dokonywany w serwisie Ticketmaster podlega:

  • niniejszemu Regulaminowi,
  • szczególnym warunkom, które mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Ticketmaster,
  • warunkom określonym przez Partnera(ów) Imprezy i/lub warunkom Imprezy,
  • warunkom określonym w Regulaminie Obiektu.

  9. Warunki dotyczące Obiektu, są zawarte w Regulaminie Obiektu dostępnym przy wejściu do Obiektu, na terenie Obiektu lub na stronie internetowej Obiektu.

  10. Wszystkie transakcje zakupu podlegają weryfikacji karty płatniczej oraz innym czynnościom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w związku z czym transakcja może zostać unieważniona w przypadku, gdy nie przejdzie pomyślnie procesu weryfikacji.

  11. Przed zakupem Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie www.ticketmaster.pl

  12. Jeżeli Partner Imprezy wprowadził regulamin uczestnictwa w danej Imprezie, to jego postanowienia obowiązują Użytkowników. Ticketmaster udostępni Użytkownikowi Regulamin Partnera Imprezy poprzez umieszczenie go na stronie Partnera Imprezy. W przypadku zakupu Biletów na Imprezy, w których warunki uczestnictwa są objęte także Regulaminem Partnera Imprezy, Użytkownik akceptuje je przy potwierdzaniu zamówienia.

  13. Właściciel lub zarządca Obiektu, w którym ma odbywać się Impreza może określić Regulamin Obiektu. Regulamin Obiektu obowiązuje Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Partnera Imprezy lub Obiektu.

  14. Ticketmaster zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji, co do której istnieje podejrzenie, dokonania zakupu z naruszeniem postanowień Regulaminu. Bilety zakupione w ramach takiej transakcji tracą ważność.

  15. Użytkownik w trakcie dokonywania zakupu Biletów na niektóre wydarzenia, ma możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia obejmującego zaistnienie zdarzenia uniemożliwiającego uczestnictwo w Imprezie, na zasadach i warunkach określonych przez Ubezpieczyciela.

  §3 Logowanie do Systemu Sprzedaży i zasady zakupu Biletu

  1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest założenia konta w Systemie Sprzedaży. Użytkownik powinien podać adres e-mail oraz hasło, a następnie uzupełnić dane niezbędne do pełnego korzystania konta.

  2. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany podanych przez siebie danych w Systemie Sprzedaży w zakładce „Edytuj Profil /Edytuj Adres”, przy czym zamówienie jest realizowane zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika w potwierdzonym zamówieniu.

  3. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Systemu Sprzedaży lub za zmianę danych w Systemie Sprzedaży przez Użytkownika, w szczególności danych adresowych. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika.

  4. Po zalogowaniu się do Systemu Sprzedaży Użytkownik może dokonać zakupu Biletów na wybraną przez siebie Imprezę. Jeśli Regulamin Organizatora przewiduje wybór określonych kategorii Biletów oraz miejsc, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu i miejsce. W zależności od postanowień Regulaminu Organizatora Użytkownik może dokonać zakupu, określonej na stronie Imprezy, ilości Biletów zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.

  6. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą jednorazowo wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

  §4 Ceny i metody płatności

  1. Zakupy dokonane na stronie internetowej Ticketmaster podlegają Opłacie Manipulacyjnej. Informacje o ostatecznej Kwocie Zamówienia Użytkownik otrzymuje przed potwierdzeniem zamówienia.

  2. Ceny Biletów mogą być dynamiczne i podlegają zmianie w trakcie prowadzenia sprzedaży. Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania różnicy w cenie Biletów.

  3. Płatności można dokonać:

  • za pośrednictwem serwisu Dotpay (zgodnie z regulaminem tego serwisu),
  • za pomocą karty kredytowej (Mastercard, Visa) wystawionej na nazwisko Użytkownika,
  • za pomocą karty płatniczej,
  • gotówką – tylko w przypadku zakupów w punktach sprzedaży.

  4. Niektóre metody płatności mogą być niedostępne w przypadku niektórych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia Imprezy i/lub warunków przekazanych przez Partnera Imprezy. Szczegóły dotyczące sposobów płatności i wybór metody płatności dostępne są podczas składania zamówienia.

  §5 Metody dostawy

  1. Dostępne sposoby dostawy Biletów to:

  • Przesyłka Poczty Polskiej,
  • Przesyłka kurierska,
  • Bilet elektroniczny do wydruku w domu (Ticketfast®),
  • Mobileticket,
  • Odbiór Biletów w kasie biletowej przed Imprezą, możliwy tylko w niektórych przypadkach.

  2. Szczegóły sposobu dostawy oraz koszty z tym związane dostępne są w momencie składania zamówienia.

  3. Użytkownik powinien zamawiać Bilety z możliwie dużym wyprzedzeniem. W przypadku nie otrzymania Biletów na pięć dni przed Imprezą lub w przypadku, gdy udział w Imprezie wymaga podróży, na pięć dni przed rozpoczęciem podróży, należy skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika Ticketmaster. W zgłoszeniu należy podać numer zamówienia oraz dane osobowe Użytkownika. W przypadku braku możliwości dostarczenia Biletów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, Bilety mogą zostać dostarczone przy użyciu opcji TicketFast lub odbioru w kasie biletowej bezpośrednio przed Imprezą. O szczegółach dotyczących odbioru, Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (korzystając z informacji przekazanych przez Użytkownika w momencie dokonania zamówienia), jeżeli będzie to konieczne. W celu odbioru Biletów, należy okazać przesłane e-mailem potwierdzenie rezerwacji, a także dokument tożsamości ze zdjęciem.

  4. W przypadku, gdy na daną Imprezę istnieje możliwość osobistego odbioru Biletu w kasie biletowej bezpośrednio przed Imprezą, opcja taka będzie każdorazowo wskazana przy opisie danej Imprezy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i zminimalizowania możliwości odbioru Biletów przez osoby nieuprawnione, warunkiem osobistego odbioru Biletu jest podanie następujących danych:

  • numeru zamówienia,
  • imienia i nazwiska Użytkownika,

  Użytkownik powinien dodatkowo okazać dokument tożsamości.

  5. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych dostępu do konta Użytkownika oraz danych zamówienia.

  6. W przypadku upoważnienia przez Użytkownika osoby trzeciej do odbioru Biletu musi ona znać dane, o których mowa w ust. 4 pkt a, b i c oraz posiadać pisemne upoważnienie od Użytkownika do odbioru Biletu lub dokument tożsamości Użytkownika. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoba upoważniona przez Użytkownika zgubi, zniszczy lub nie przekaże Biletu Użytkownikowi, lub wykorzysta go w inny niepożądany dla Użytkownika sposób.

  §6 Odstąpienie od umowy

  Użytkownikowi zawierającemu umowę przez System Sprzedaży, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Ticketmaster.

  §7 Bilety

  1. Bilet jest potwierdzeniem umowy zawartej przez Użytkownika z Ticketmaster zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Partnera Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy Bilety mogą być imienne lub na okaziciela.

  2. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

  3. W przypadku Biletów Imiennych, Ticketmaster zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym z danymi dysponenta tego Biletu. Ticketmaster zastrzega, że w przypadku gdy, dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Imprezie, na którą został zakupiony Bilet. Ticketmaster dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na bilecie imiennym za opłatą w wysokości 30 zł za jeden bilet, w cenie NIE jest wliczona opłata za przesyłkę pocztową z duplikatem biletu do Klienta. W celu dokonania zmiany niezbędny jest kontakt pod adresem mailowym info@ticktemaster.pl , uiszczenie opłaty oraz odesłanie oryginalnego biletu, a także wypełnienie oświadczenia. Zmiana danych możliwa jest tylko raz, jednynie przez właściciela rezerwacji.

  4. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności za Bilet utracony lub skradziony. Bezpośrednie światło słoneczne lub wysoka temperatura może doprowadzić do trwałego uszkodzenia Biletu.

  5. Zasady określone przez Partnerów Imprezy mogą przewidywać brak możliwości wystawienia duplikatu Biletu w razie jego utraty, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Wydanie duplikatu Biletu może pociągać za sobą konieczność poniesienia opłaty.

  6. Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia wyłącznie takiego miejsca na Imprezie, którego numer odpowiada numerowi podanemu Bilecie. Zarówno Ticketmaster, właściciel lub zarządca Obiektu jak i Partner Imprezy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia Użytkownikowi innych miejsc siedzących w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed jak i podczas Imprezy, niż początkowo przypisane lub wskazane na Bilecie.

  7. Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu.

  8. Przed dokonaniem zakupu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi Imprezy.

  §8 Ograniczenia

  1. Zakup Biletów podlega ograniczeniom ilościowym w przypadku każdej Imprezy. Liczba Biletów, jakie można nabyć, podana jest na pierwszej stronie informującej o warunkach zakupu i podlega weryfikacji przy okazji każdej transakcji. Partner Imprezy zastrzega sobie prawo do anulowania, bez uprzedniego powiadomienia, Biletów zakupionych w liczbie wyższej niż dopuszczalna, gdy zostanie przekroczony:

  • Limit na jedno gospodarstwo domowe (a także limit na adres korespondencyjny)
  • Limit na jedną kartę kredytową,
  • Limit dla jednego Użytkownika.

  Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zamówień Użytkownika.

  2. Bilety mogą być sprzedawane z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dotyczących wstępu lub ich wykorzystania, takich jak ograniczony, utrudniony widok bądź widok z boku, a także minimalny wiek uprawniający do wstępu na Imprezę.

  3. Nabywanie w celu odsprzedaży z zyskiem Biletów albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń.

  4. Bilet nie może być wykorzystywany do celów reklamowych, promocyjnych, w konkursach lub loteriach bez pisemnej zgody Partnera Imprezy i Ticketmaster.

  §9 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwroty

  1. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, Ticketmaster niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.ticketmaster.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tę informację e-mailem.

  2. W przypadku odwołania Imprezy, z wyłączeniem przeniesienia Imprezy na inny termin, Użytkownikowi zostanie zaoferowany zwrot Kwoty zamówienia pomniejszonej o Opłatę Manipulacyjną. Jeżeli Impreza trwa przez kilka dni i zostanie odwołany jeden dzień lub kilka dni takiej Imprezy (ale nie wszystkie dni które obejmuje Impreza), Użytkownikowi przysługuje częściowy zwrot w wysokości odpowiadającej liczbie dni Imprezy, które zostały odwołane. Opłata Manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

  3. Jeżeli nastąpi istotna zmiana dotycząca Imprezy, w szczególności zmiana terminu Imprezy lub istotna zmiana miejsca Imprezy, Użytkownik ma możliwość ponownego potwierdzenia swojego zamówienia odnośnie zmienionej Imprezy na zasadach określonych w Regulaminie Partnera Imprezy lub żądania zwrotu ceny Biletu. Nieprzekazanie przez Użytkownika - Ticketmaster - informacji o decyzji może skutkować dokonaniem przez Ticketmaster ponownego potwierdzenia udziału Użytkownika w zmienionej Imprezie, w wyniku czego Użytkownik utraci prawo do żądania zwrotu ceny Biletu.

  4. Aby dokonać zwrotu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres biura Ticketmaster

  formularza zwrotu Biletu

  Dowodu Zakupu i oryginału Biletu. W przypadku zakupu Ticketfast należy odesłać wypełniony formularz zwrotu Biletu na adres email: info@ticketmaster.pl wraz z Dowodem Zakupu, oraz biletem Ticketfast.

  5. Istotna zmiana - oznacza zmianę, która czyni Imprezę zasadniczo inną niż Impreza, której zasadnie mogliby oczekiwać Użytkownicy. Wykorzystanie dublerów w spektaklach teatralnych i/lub jakiekolwiek zmiany w zakresie:

 • występów dodatkowych,
 • członków zespołu i/lub
 • programu Imprezy z udziałem wielu wykonawców (np. festiwalu) nie stanowią Istotnej zmiany.
 • §10 Zapytania i reklamacje

  1. Jakiekolwiek pytania lub zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zakupu, należy zgłaszać do Działu Obsługi Użytkownika, podając numer zamówienia. Numer zamówienia znajduje się na www.ticketmaster.pl w zakładce "Moje bilety".

  2. W przypadku zaistnienia sporów Ticketmaster dołoży wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia sporu w sposób, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich zainteresowanych Stron.

  §11 Odpowiedzialność

  Zamówione przez Użytkownika samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z Imprezą są organizowane na własne ryzyko Użytkownika. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak możliwości skorzystania z tych usług.

  §12 Wstęp i uczestnictwo

  1. Podmiot zarządzający Obiektem zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Imprezę w przypadku, gdy doszło do naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków Imprezy lub warunków określonych przez Partnera Imprezy. Podmiot zarządzający Obiektem może przeprowadzać sporadyczne kontrole bezpieczeństwa dla celów zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników.

  2. Zostaną podjęte starania, aby umożliwić wejście na teren Imprezy Użytkownikom, którzy przybędą na Imprezę z opóźnieniem, podczas odpowiedniej przerwy, jednakże wstęp takich osób na Imprezę nie może być zawsze zagwarantowany.

  §13 Prywatność

  1. Ticketmaster Poland sp. z o. o. gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

  Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży Biletów oraz, za zgodą Użytkownika, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Ticketmaster.

  2. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane Partnerowi Imprezy, na którą został zakupiony Bilet, wyłącznie w celach związanych z udziałem Uczestnika w Imprezie.

  3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia.

  4. Zakładając konto w Systemie Sprzedaży, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ticketmaster jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych Biletów, realizacji ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.

  §14 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

  REGULAMIN I WARUNKI ZAKUPU (OBOWIĄZUJĄCY OD 10.01.2018)

  Ticketmaster - Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000376096, adres ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, NIP 1080010023, REGON 142772043, kapitał zakładowy 4 000 000 zł., prowadzącą dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  §1 Definicje

  1.Bilet - potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Partnera Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy Bilet może być imienny tj. uprawniający do wejścia wyłącznie osobę, której imię i nazwisko widnieje na bilecie, lub Bilet na okaziciela. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Imprezę – nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu. Bilet dla osób niepełnosprawnych oznacza Bilet upoważniający do wejścia do specjalnej wyznaczonej strefy umożliwiającej wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

  2.Collector Ticket - Bilet w formie karty z kolorowym nadrukiem, dostępny jedynie przy zamówieniach składanych na stronie www.ticketmaster.pl lub partnerskich, dostępny na wybrane Imprezy.

  3.Dowód Zakupu - Bilet lub inny dokument potwierdzający zakup Biletu, w szczególności:

  • wydruk z karty kredytowej
  • potwierdzenie email
  • paragon

  4.Dzień roboczy - każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

  5.Dział Obsługi Użytkownika – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Użytkownika jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-mail w Dni robocze od godziny 9:30 do godziny 17:00 Telefon: +48 22 3958700, email: info@ticketmaster.pl Opłata za połączenie z Działem Obsługi Użytkownika jest zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  6.Impreza - każde wydarzenie kulturalne, sportowe lub inne, które realizowane jest przez Partnera Imprezy, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  7.Kwota zamówienia – na kwotę składają się cena Biletu, koszty dostawy, koszty usług dodatkowych oraz Opłata Manipulacyjna. O ostatecznej wysokości Kwoty zamówienia Użytkownik jest informowany przed potwierdzeniem zamówienia.

  8.Mobileticket – bilet mobilny dostępny wyłącznie przy zakupach poprzez aplikacje na systemy Android i iOS.

  9.Obiekt - miejsce, w którym odbywa się Impreza.

  10.Opłata Manipulacyjna – opłata transakcyjna należna z tytułu przetworzenia płatności w wysokości 3% sumy ceny Biletu, kosztów dostawy oraz kosztów usług dodatkowych.

  11.Partner Imprezy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Imprezy lub oferująca możliwość udziału w Imprezie i/lub od których Ticketmaster otrzymuje Bilety i/lub powiązane produkty lub usługi, przeznaczone do sprzedaży.

  12.Platinium – to oferta najbardziej pożądanych miejsc na Imprezę. Ceny zakupu Biletów Platinum ustalane są dynamicznie, wzrastają / obniżają się wraz z zainteresowaniem ofertą. Bilet Platinum nie zawiera żadnych dodatkowych usług ani produktów.

  13.Regulamin - niniejszy Regulamin dystrybucji biletów przez Ticketmaster za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  14.Regulamin Partnera Imprezy – regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez Partnera Imprezy, dostępny na stronie internetowej Partnera Imprezy.

  15.Regulamin Obiektu – regulamin określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w Imprezie, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Partnera Imprezy lub Obiektu.

  16.System Sprzedaży - informatyczny system dystrybucji Biletów stosowany przez Ticketmaster umożliwiający obsługę procesu składania zamówień, dystrybucję i odbiór Biletów, a także dokonywanie zwrotów Biletów.

  17.TicketFast - elektronicznie generowany Bilet, uprawniający Użytkownika - po wydrukowaniu - do uczestnictwa w Imprezie, na jaką został wystawiony. Wydrukowany TicketFast ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu. TicketFast musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości na białym arkuszu A4 i w sposób czytelny oraz zawierać kod kreskowy.

  18.Użytkownik - każda osoba korzystająca z Systemu Sprzedaży na stronie www.ticketmaster.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu Sprzedaży.

  §2 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży Biletów w systemie Ticketmaster z zastrzeżeniem, że Regulaminy Partnerów poszczególnych Imprez bądź Regulaminy Obiektów mogą nakładać na Użytkowników dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie.

  2. Ticketmaster prowadzi sprzedaż Biletów oraz powiązanych z nimi produktów i/lub usług w imieniu Partnerów Imprezy. Ticketmaster nie jest organizatorem Imprez.

  3. Ticketmaster prowadzi sprzedaż Biletów po przekazaniu ich przez Partnerów Imprezy. Ilość Biletów udostępniana do sprzedaży różni się w zależności od danej Imprezy. Bilety są sprzedawane za pośrednictwem kilku kanałów dystrybucji, w tym poprzez System Sprzedaży, a także w niektórych przypadkach – w kasach biletowych. Wszystkie punkty sprzedaży mają dostęp do tego samego Systemu Sprzedaży Biletów. W niektórych przypadkach, przed rozpoczęciem Imprezy mogą zostać udostępnione do sprzedaży dodatkowe Bilety. Ticketmaster nie ma wpływu na ich pulę, ani dostępność.

  4. W przypadku niektórych Imprez, Bilety mogą być sprzedawane w ramach „Pakietu” lub „Rozszerzonego Pakietu”. W ramach Pakietu, Bilet jest sprzedawany łącznie z dodatkowymi uprawnieniami, produktami lub innymi świadczeniami, takimi jak np. ekskluzywne miejsca siedzące, zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub oficjalne gadżety. W ramach Rozszerzonego Pakietu Użytkownik, poza Biletem, otrzymuje możliwość rezerwacji miejsca parkingowego, zakupu oficjalnych gadżetów itp.

  5. Warunkiem skorzystania z oferty Ticketmaster jest ukończenie 18 roku życia.

  6. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy dysponuje odpowiednim systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz urządzeniem pozwalającym na korzystanie z Systemu Sprzedaży. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych są przedstawione w czasie zakupu.

  7. W celu dokonania zakupu Biletów w Systemie Sprzedaży konieczne jest sfinalizowanie transakcji poprzez dokonanie zapłaty w czasie 10 minut od rozpoczęcia procesu rezerwacji. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w określonym czasie Bilety ponownie wracają do puli Biletów przeznaczonych do sprzedaży.

  8. Każdy zakup dokonywany w serwisie Ticketmaster podlega:

  • niniejszemu Regulaminowi,
  • szczególnym warunkom, które mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Ticketmaster,
  • warunkom określonym przez Partnera(ów) Imprezy i/lub warunkom Imprezy,
  • warunkom określonym w Regulaminie Obiektu.

  9. Warunki dotyczące Obiektu, są zawarte w Regulaminie Obiektu dostępnym przy wejściu do Obiektu, na terenie Obiektu lub na stronie internetowej Obiektu.

  10. Wszystkie transakcje zakupu podlegają weryfikacji karty płatniczej oraz innym czynnościom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w związku z czym transakcja może zostać unieważniona w przypadku, gdy nie przejdzie pomyślnie procesu weryfikacji.

  11. Przed zakupem Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie www.ticketmaster.pl

  12. Jeżeli Partner Imprezy wprowadził regulamin uczestnictwa w danej Imprezie, to jego postanowienia obowiązują Użytkowników. Ticketmaster udostępni Użytkownikowi Regulamin Partnera Imprezy poprzez umieszczenie go na stronie Partnera Imprezy. W przypadku zakupu Biletów na Imprezy, w których warunki uczestnictwa są objęte także Regulaminem Partnera Imprezy, Użytkownik akceptuje je przy potwierdzaniu zamówienia.

  13. Właściciel lub zarządca Obiektu, w którym ma odbywać się Impreza może określić Regulamin Obiektu. Regulamin Obiektu obowiązuje Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Partnera Imprezy lub Obiektu.

  14. Ticketmaster zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji, co do której istnieje podejrzenie, dokonania zakupu z naruszeniem postanowień Regulaminu. Bilety zakupione w ramach takiej transakcji tracą ważność.

  15. Użytkownik w trakcie dokonywania zakupu Biletów na niektóre wydarzenia, ma możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia obejmującego zaistnienie zdarzenia uniemożliwiającego uczestnictwo w Imprezie, na zasadach i warunkach określonych przez Ubezpieczyciela.

  §3 Logowanie do Systemu Sprzedaży i zasady zakupu Biletu

  1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest założenia konta w Systemie Sprzedaży. Użytkownik powinien podać adres e-mail oraz hasło, a następnie uzupełnić dane niezbędne do pełnego korzystania konta.

  2. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany podanych przez siebie danych w Systemie Sprzedaży w zakładce „Edytuj Profil /Edytuj Adres”, przy czym zamówienie jest realizowane zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika w potwierdzonym zamówieniu.

  3. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Systemu Sprzedaży lub za zmianę danych w Systemie Sprzedaży przez Użytkownika, w szczególności danych adresowych. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika.

  4. Po zalogowaniu się do Systemu Sprzedaży Użytkownik może dokonać zakupu Biletów na wybraną przez siebie Imprezę. Jeśli Regulamin Organizatora przewiduje wybór określonych kategorii Biletów oraz miejsc, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu i miejsce. W zależności od postanowień Regulaminu Organizatora Użytkownik może dokonać zakupu, określonej na stronie Imprezy, ilości Biletów zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.

  6. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą jednorazowo wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

  §4 Ceny i metody płatności

  1. Zakupy dokonane na stronie internetowej Ticketmaster podlegają Opłacie Manipulacyjnej. Informacje o ostatecznej Kwocie Zamówienia Użytkownik otrzymuje przed potwierdzeniem zamówienia.

  2. Ceny Biletów mogą być dynamiczne i podlegają zmianie w trakcie prowadzenia sprzedaży. Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania różnicy w cenie Biletów.

  3. Płatności można dokonać:

  • za pośrednictwem serwisu Dotpay (zgodnie z regulaminem tego serwisu),
  • za pomocą karty kredytowej (Mastercard, Visa) wystawionej na nazwisko Użytkownika,
  • za pomocą karty płatniczej,
  • gotówką – tylko w przypadku zakupów w punktach sprzedaży.

  4. Niektóre metody płatności mogą być niedostępne w przypadku niektórych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia Imprezy i/lub warunków przekazanych przez Partnera Imprezy. Szczegóły dotyczące sposobów płatności i wybór metody płatności dostępne są podczas składania zamówienia.

  §5 Metody dostawy

  1. Dostępne sposoby dostawy Biletów to:

  • Przesyłka Poczty Polskiej,
  • Przesyłka kurierska,
  • Bilet elektroniczny do wydruku w domu (Ticketfast®),
  • Mobileticket,
  • Odbiór Biletów w kasie biletowej przed Imprezą, możliwy tylko w niektórych przypadkach.

  2. Szczegóły sposobu dostawy oraz koszty z tym związane dostępne są w momencie składania zamówienia.

  3. Użytkownik powinien zamawiać Bilety z możliwie dużym wyprzedzeniem. W przypadku nie otrzymania Biletów na pięć dni przed Imprezą lub w przypadku, gdy udział w Imprezie wymaga podróży, na pięć dni przed rozpoczęciem podróży, należy skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika Ticketmaster. W zgłoszeniu należy podać numer zamówienia oraz dane osobowe Użytkownika. W przypadku braku możliwości dostarczenia Biletów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, Bilety mogą zostać dostarczone przy użyciu opcji TicketFast lub odbioru w kasie biletowej bezpośrednio przed Imprezą. O szczegółach dotyczących odbioru, Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (korzystając z informacji przekazanych przez Użytkownika w momencie dokonania zamówienia), jeżeli będzie to konieczne. W celu odbioru Biletów, należy okazać przesłane e-mailem potwierdzenie rezerwacji, a także dokument tożsamości ze zdjęciem.

  4. W przypadku, gdy na daną Imprezę istnieje możliwość osobistego odbioru Biletu w kasie biletowej bezpośrednio przed Imprezą, opcja taka będzie każdorazowo wskazana przy opisie danej Imprezy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i zminimalizowania możliwości odbioru Biletów przez osoby nieuprawnione, warunkiem osobistego odbioru Biletu jest podanie następujących danych:

  • numeru zamówienia,
  • imienia i nazwiska Użytkownika,

  Użytkownik powinien dodatkowo okazać dokument tożsamości.

  5. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych dostępu do konta Użytkownika oraz danych zamówienia.

  6. W przypadku upoważnienia przez Użytkownika osoby trzeciej do odbioru Biletu musi ona znać dane, o których mowa w ust. 4 pkt a, b i c oraz posiadać pisemne upoważnienie od Użytkownika do odbioru Biletu lub dokument tożsamości Użytkownika. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoba upoważniona przez Użytkownika zgubi, zniszczy lub nie przekaże Biletu Użytkownikowi, lub wykorzysta go w inny niepożądany dla Użytkownika sposób.

  §6 Odstąpienie od umowy

  Użytkownikowi zawierającemu umowę przez System Sprzedaży, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Ticketmaster.

  §7 Bilety

  1. Bilet jest potwierdzeniem umowy zawartej przez Użytkownika z Ticketmaster zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Partnera Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy Bilety mogą być imienne lub na okaziciela.

  2. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

  3. W przypadku Biletów imiennych, Ticketmaster zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym z danymi dysponenta tego Biletu. Ticketmaster zastrzega, że w przypadku gdy, dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Imprezie, na którą został zakupiony Bilet. Ticketmaster dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na bilecie imiennym tylko z istotnych i uzasadnionych powodów za opłatą w wysokości 30 zł za jeden bilet, w cenie wliczona jest opłata za przesyłkę pocztową z duplikatem biletu do Klienta. Ticketmaster zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dodatkowych dowodów oraz odmowy zmiany danych osobowych bez podawania przyczyny. W celu dokonania zmiany niezbędny jest kontakt pod adresem mailowym info@ticketmaster.pl, wskazanie ważnego powodu zmiany danych, uiszczenie opłaty oraz odesłanie oryginalnego biletu, a także wypełnienie oświadczenia. Zmiana danych możliwa jest tylko raz, najpóźniej do dwóch tygodni przed planowanym wydarzeniem.

  4. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności za Bilet utracony lub skradziony. Bezpośrednie światło słoneczne lub wysoka temperatura może doprowadzić do trwałego uszkodzenia Biletu.

  5. Zasady określone przez Partnerów Imprezy mogą przewidywać brak możliwości wystawienia duplikatu Biletu w razie jego utraty, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Wydanie duplikatu Biletu może pociągać za sobą konieczność poniesienia opłaty.

  6. Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia wyłącznie takiego miejsca na Imprezie, którego numer odpowiada numerowi podanemu Bilecie. Zarówno Ticketmaster, właściciel lub zarządca Obiektu jak i Partner Imprezy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia Użytkownikowi innych miejsc siedzących w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed jak i podczas Imprezy, niż początkowo przypisane lub wskazane na Bilecie.

  7. Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu.

  8. Przed dokonaniem zakupu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi Imprezy.

  §8 Ograniczenia

  1. Zakup Biletów podlega ograniczeniom ilościowym w przypadku każdej Imprezy. Liczba Biletów, jakie można nabyć, podana jest na pierwszej stronie informującej o warunkach zakupu i podlega weryfikacji przy okazji każdej transakcji. Partner Imprezy zastrzega sobie prawo do anulowania, bez uprzedniego powiadomienia, Biletów zakupionych w liczbie wyższej niż dopuszczalna, gdy zostanie przekroczony:

  • Limit na jedno gospodarstwo domowe (a także limit na adres korespondencyjny)
  • Limit na jedną kartę kredytową,
  • Limit dla jednego Użytkownika.

  Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zamówień Użytkownika.

  2. Bilety mogą być sprzedawane z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dotyczących wstępu lub ich wykorzystania, takich jak ograniczony, utrudniony widok bądź widok z boku, a także minimalny wiek uprawniający do wstępu na Imprezę.

  3. Nabywanie w celu odsprzedaży z zyskiem Biletów albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń.

  4. Bilet nie może być wykorzystywany do celów reklamowych, promocyjnych, w konkursach lub loteriach bez pisemnej zgody Partnera Imprezy i Ticketmaster.

  §9 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwroty

  1. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, Ticketmaster niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.ticketmaster.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tę informację e-mailem.

  2. W przypadku odwołania Imprezy, z wyłączeniem przeniesienia Imprezy na inny termin, Użytkownikowi zostanie zaoferowany zwrot Kwoty zamówienia pomniejszonej o Opłatę Manipulacyjną. Jeżeli Impreza trwa przez kilka dni i zostanie odwołany jeden dzień lub kilka dni takiej Imprezy (ale nie wszystkie dni które obejmuje Impreza), Użytkownikowi przysługuje częściowy zwrot w wysokości odpowiadającej liczbie dni Imprezy, które zostały odwołane. Opłata Manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

  3. Jeżeli nastąpi istotna zmiana dotycząca Imprezy, w szczególności zmiana terminu Imprezy lub istotna zmiana miejsca Imprezy, Użytkownik ma możliwość ponownego potwierdzenia swojego zamówienia odnośnie zmienionej Imprezy na zasadach określonych w Regulaminie Partnera Imprezy lub żądania zwrotu ceny Biletu. Nieprzekazanie przez Użytkownika - Ticketmaster - informacji o decyzji może skutkować dokonaniem przez Ticketmaster ponownego potwierdzenia udziału Użytkownika w zmienionej Imprezie, w wyniku czego Użytkownik utraci prawo do żądania zwrotu ceny Biletu.

  4. Aby dokonać zwrotu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres biura Ticketmaster

  formularza zwrotu Biletu

  Dowodu Zakupu i oryginału Biletu. W przypadku zakupu Ticketfast należy odesłać wypełniony formularz zwrotu Biletu na adres email: info@ticketmaster.pl wraz z Dowodem Zakupu, oraz biletem Ticketfast.

  5. Istotna zmiana - oznacza zmianę, która czyni Imprezę zasadniczo inną niż Impreza, której zasadnie mogliby oczekiwać Użytkownicy. Wykorzystanie dublerów w spektaklach teatralnych i/lub jakiekolwiek zmiany w zakresie:

 • występów dodatkowych,
 • członków zespołu i/lub
 • programu Imprezy z udziałem wielu wykonawców (np. festiwalu) nie stanowią Istotnej zmiany.
 • §10 Zapytania i reklamacje

  1. Jakiekolwiek pytania lub zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zakupu, należy zgłaszać do Działu Obsługi Użytkownika, podając numer zamówienia. Numer zamówienia znajduje się na www.ticketmaster.pl w zakładce "Moje bilety".

  2. W przypadku zaistnienia sporów Ticketmaster dołoży wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia sporu w sposób, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich zainteresowanych Stron.

  §11 Odpowiedzialność

  Zamówione przez Użytkownika samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z Imprezą są organizowane na własne ryzyko Użytkownika. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak możliwości skorzystania z tych usług.

  §12 Wstęp i uczestnictwo

  1. Podmiot zarządzający Obiektem zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Imprezę w przypadku, gdy doszło do naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków Imprezy lub warunków określonych przez Partnera Imprezy. Podmiot zarządzający Obiektem może przeprowadzać sporadyczne kontrole bezpieczeństwa dla celów zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników.

  2. Zostaną podjęte starania, aby umożliwić wejście na teren Imprezy Użytkownikom, którzy przybędą na Imprezę z opóźnieniem, podczas odpowiedniej przerwy, jednakże wstęp takich osób na Imprezę nie może być zawsze zagwarantowany.

  §13 Prywatność

  1. Ticketmaster Poland sp. z o. o. gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

  Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży Biletów oraz, za zgodą Użytkownika, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Ticketmaster.

  2. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane Partnerowi Imprezy, na którą został zakupiony Bilet, wyłącznie w celach związanych z udziałem Uczestnika w Imprezie.

  3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia.

  4. Zakładając konto w Systemie Sprzedaży, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ticketmaster jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych Biletów, realizacji ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.

  §14 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

  REGULAMIN I WARUNKI ZAKUPU (OBOWIĄZUJĄCY OD 09.08.2017)

  Ticketmaster - Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000376096, adres ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, NIP 1080010023, REGON 142772043, kapitał zakładowy 4 000 000 zł., prowadzącą dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  §1 Definicje

  1.Bilet - potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Partnera Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy Bilet może być imienny tj. uprawniający do wejścia wyłącznie osobę, której imię i nazwisko widnieje na bilecie, lub Bilet na okaziciela. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Imprezę – nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu. Bilet dla osób niepełnosprawnych oznacza Bilet upoważniający do wejścia do specjalnej wyznaczonej strefy umożliwiającej wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

  2.Collector Ticket - Bilet w formie karty z kolorowym nadrukiem, dostępny jedynie przy zamówieniach składanych na stronie www.ticketmaster.pl lub partnerskich, dostępny na wybrane Imprezy.

  3.Dowód Zakupu - Bilet lub inny dokument potwierdzający zakup Biletu, w szczególności:

  • wydruk z karty kredytowej
  • potwierdzenie email
  • paragon

  4.Dzień roboczy - każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

  5.Dział Obsługi Użytkownika – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Użytkownika jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-mail w Dni robocze od godziny 9:30 do godziny 17:00 Telefon: +48 22 3958700, email: info@ticketmaster.pl Opłata za połączenie z Działem Obsługi Użytkownika jest zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  6.Impreza - każde wydarzenie kulturalne, sportowe lub inne, które realizowane jest przez Partnera Imprezy, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  7.Kwota zamówienia – na kwotę składają się cena Biletu, koszty dostawy, koszty usług dodatkowych oraz Opłata Manipulacyjna. O ostatecznej wysokości Kwoty zamówienia Użytkownik jest informowany przed potwierdzeniem zamówienia.

  8.Mobileticket – bilet mobilny dostępny wyłącznie przy zakupach poprzez aplikacje na systemy Android i iOS.

  9.Obiekt - miejsce, w którym odbywa się Impreza.

  10.Opłata Manipulacyjna – opłata transakcyjna należna z tytułu przetworzenia płatności w wysokości 3% sumy ceny Biletu, kosztów dostawy oraz kosztów usług dodatkowych.

  11.Partner Imprezy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Imprezy lub oferująca możliwość udziału w Imprezie i/lub od których Ticketmaster otrzymuje Bilety i/lub powiązane produkty lub usługi, przeznaczone do sprzedaży.

  12.Platinium – to oferta najbardziej pożądanych miejsc na Imprezę. Ceny zakupu Biletów Platinum ustalane są dynamicznie, wzrastają / obniżają się wraz z zainteresowaniem ofertą. Bilet Platinum nie zawiera żadnych dodatkowych usług ani produktów.

  13.Regulamin - niniejszy Regulamin dystrybucji biletów przez Ticketmaster za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  14.Regulamin Partnera Imprezy – regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez Partnera Imprezy, dostępny na stronie internetowej Partnera Imprezy.

  15.Regulamin Obiektu – regulamin określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w Imprezie, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Partnera Imprezy lub Obiektu.

  16.System Sprzedaży - informatyczny system dystrybucji Biletów stosowany przez Ticketmaster umożliwiający obsługę procesu składania zamówień, dystrybucję i odbiór Biletów, a także dokonywanie zwrotów Biletów.

  17.TicketFast - elektronicznie generowany Bilet, uprawniający Użytkownika - po wydrukowaniu - do uczestnictwa w Imprezie, na jaką został wystawiony. Wydrukowany TicketFast ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu. TicketFast musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości na białym arkuszu A4 i w sposób czytelny oraz zawierać kod kreskowy.

  18.Użytkownik - każda osoba korzystająca z Systemu Sprzedaży na stronie www.ticketmaster.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu Sprzedaży.

  §2 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży Biletów w systemie Ticketmaster z zastrzeżeniem, że Regulaminy Partnerów poszczególnych Imprez bądź Regulaminy Obiektów mogą nakładać na Użytkowników dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie.

  2. Ticketmaster prowadzi sprzedaż Biletów oraz powiązanych z nimi produktów i/lub usług w imieniu Partnerów Imprezy. Ticketmaster nie jest organizatorem Imprez.

  3. Ticketmaster prowadzi sprzedaż Biletów po przekazaniu ich przez Partnerów Imprezy. Ilość Biletów udostępniana do sprzedaży różni się w zależności od danej Imprezy. Bilety są sprzedawane za pośrednictwem kilku kanałów dystrybucji, w tym poprzez System Sprzedaży, a także w niektórych przypadkach – w kasach biletowych. Wszystkie punkty sprzedaży mają dostęp do tego samego Systemu Sprzedaży Biletów. W niektórych przypadkach, przed rozpoczęciem Imprezy mogą zostać udostępnione do sprzedaży dodatkowe Bilety. Ticketmaster nie ma wpływu na ich pulę, ani dostępność.

  4. W przypadku niektórych Imprez, Bilety mogą być sprzedawane w ramach „Pakietu” lub „Rozszerzonego Pakietu”. W ramach Pakietu, Bilet jest sprzedawany łącznie z dodatkowymi uprawnieniami, produktami lub innymi świadczeniami, takimi jak np. ekskluzywne miejsca siedzące, zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub oficjalne gadżety. W ramach Rozszerzonego Pakietu Użytkownik, poza Biletem, otrzymuje możliwość rezerwacji miejsca parkingowego, zakupu oficjalnych gadżetów itp.

  5. Warunkiem skorzystania z oferty Ticketmaster jest ukończenie 18 roku życia.

  6. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy dysponuje odpowiednim systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz urządzeniem pozwalającym na korzystanie z Systemu Sprzedaży. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych są przedstawione w czasie zakupu.

  7. W celu dokonania zakupu Biletów w Systemie Sprzedaży konieczne jest sfinalizowanie transakcji poprzez dokonanie zapłaty w czasie 15 minut od rozpoczęcia procesu rezerwacji. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w określonym czasie Bilety ponownie wracają do puli Biletów przeznaczonych do sprzedaży.

  8. Każdy zakup dokonywany w serwisie Ticketmaster podlega:

  • niniejszemu Regulaminowi,
  • szczególnym warunkom, które mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Ticketmaster,
  • warunkom określonym przez Partnera(ów) Imprezy i/lub warunkom Imprezy,
  • warunkom określonym w Regulaminie Obiektu.

  9. Warunki dotyczące Obiektu, są zawarte w Regulaminie Obiektu dostępnym przy wejściu do Obiektu, na terenie Obiektu lub na stronie internetowej Obiektu.

  10. Wszystkie transakcje zakupu podlegają weryfikacji karty płatniczej oraz innym czynnościom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w związku z czym transakcja może zostać unieważniona w przypadku, gdy nie przejdzie pomyślnie procesu weryfikacji.

  11. Przed zakupem Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie www.ticketmaster.pl

  12. Jeżeli Partner Imprezy wprowadził regulamin uczestnictwa w danej Imprezie, to jego postanowienia obowiązują Użytkowników. Ticketmaster udostępni Użytkownikowi Regulamin Partnera Imprezy poprzez umieszczenie go na stronie Partnera Imprezy. W przypadku zakupu Biletów na Imprezy, w których warunki uczestnictwa są objęte także Regulaminem Partnera Imprezy, Użytkownik akceptuje je przy potwierdzaniu zamówienia.

  13. Właściciel lub zarządca Obiektu, w którym ma odbywać się Impreza może określić Regulamin Obiektu. Regulamin Obiektu obowiązuje Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Partnera Imprezy lub Obiektu.

  14. Ticketmaster zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji, co do której istnieje podejrzenie, dokonania zakupu z naruszeniem postanowień Regulaminu. Bilety zakupione w ramach takiej transakcji tracą ważność.

  15. Użytkownik w trakcie dokonywania zakupu Biletów na niektóre wydarzenia, ma możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia obejmującego zaistnienie zdarzenia uniemożliwiającego uczestnictwo w Imprezie, na zasadach i warunkach określonych przez Ubezpieczyciela.

  §3 Logowanie do Systemu Sprzedaży i zasady zakupu Biletu

  1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest założenia konta w Systemie Sprzedaży. Użytkownik powinien podać adres e-mail oraz hasło, a następnie uzupełnić dane niezbędne do pełnego korzystania konta.

  2. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany podanych przez siebie danych w Systemie Sprzedaży w zakładce „Edytuj Profil /Edytuj Adres”, przy czym zamówienie jest realizowane zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika w potwierdzonym zamówieniu.

  3. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Systemu Sprzedaży lub za zmianę danych w Systemie Sprzedaży przez Użytkownika, w szczególności danych adresowych. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika.

  4. Po zalogowaniu się do Systemu Sprzedaży Użytkownik może dokonać zakupu Biletów na wybraną przez siebie Imprezę. Jeśli Regulamin Organizatora przewiduje wybór określonych kategorii Biletów oraz miejsc, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu i miejsce. W zależności od postanowień Regulaminu Organizatora Użytkownik może dokonać zakupu, określonej na stronie Imprezy, ilości Biletów zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.

  6. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą jednorazowo wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

  §4 Ceny i metody płatności

  1. Zakupy dokonane na stronie internetowej Ticketmaster podlegają Opłacie Manipulacyjnej. Informacje o ostatecznej Kwocie Zamówienia Użytkownik otrzymuje przed potwierdzeniem zamówienia.

  2. Ceny Biletów mogą być dynamiczne i podlegają zmianie w trakcie prowadzenia sprzedaży. Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania różnicy w cenie Biletów.

  3. Płatności można dokonać:

  • za pośrednictwem serwisu Dotpay (zgodnie z regulaminem tego serwisu),
  • za pomocą karty kredytowej (Mastercard, Visa) wystawionej na nazwisko Użytkownika,
  • za pomocą karty płatniczej,
  • gotówką – tylko w przypadku zakupów w punktach sprzedaży.

  4. Niektóre metody płatności mogą być niedostępne w przypadku niektórych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia Imprezy i/lub warunków przekazanych przez Partnera Imprezy. Szczegóły dotyczące sposobów płatności i wybór metody płatności dostępne są podczas składania zamówienia.

  §5 Metody dostawy

  1. Dostępne sposoby dostawy Biletów to:

  • Przesyłka Poczty Polskiej,
  • Przesyłka kurierska,
  • Bilet elektroniczny do wydruku w domu (Ticketfast®),
  • Mobileticket,
  • Odbiór Biletów w kasie biletowej przed Imprezą, możliwy tylko w niektórych przypadkach.

  2. Szczegóły sposobu dostawy oraz koszty z tym związane dostępne są w momencie składania zamówienia.

  3. Użytkownik powinien zamawiać Bilety z możliwie dużym wyprzedzeniem. W przypadku nie otrzymania Biletów na pięć dni przed Imprezą lub w przypadku, gdy udział w Imprezie wymaga podróży, na pięć dni przed rozpoczęciem podróży, należy skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika Ticketmaster. W zgłoszeniu należy podać numer zamówienia oraz dane osobowe Użytkownika. W przypadku braku możliwości dostarczenia Biletów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, Bilety mogą zostać dostarczone przy użyciu opcji TicketFast lub odbioru w kasie biletowej bezpośrednio przed Imprezą. O szczegółach dotyczących odbioru, Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (korzystając z informacji przekazanych przez Użytkownika w momencie dokonania zamówienia), jeżeli będzie to konieczne. W celu odbioru Biletów, należy okazać przesłane e-mailem potwierdzenie rezerwacji, a także dokument tożsamości ze zdjęciem.

  4. W przypadku, gdy na daną Imprezę istnieje możliwość osobistego odbioru Biletu w kasie biletowej bezpośrednio przed Imprezą, opcja taka będzie każdorazowo wskazana przy opisie danej Imprezy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i zminimalizowania możliwości odbioru Biletów przez osoby nieuprawnione, warunkiem osobistego odbioru Biletu jest podanie następujących danych:

  • numeru zamówienia,
  • imienia i nazwiska Użytkownika,

  Użytkownik powinien dodatkowo okazać dokument tożsamości.

  5. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych dostępu do konta Użytkownika oraz danych zamówienia.

  6. W przypadku upoważnienia przez Użytkownika osoby trzeciej do odbioru Biletu musi ona znać dane, o których mowa w ust. 4 pkt a, b i c oraz posiadać pisemne upoważnienie od Użytkownika do odbioru Biletu lub dokument tożsamości Użytkownika. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoba upoważniona przez Użytkownika zgubi, zniszczy lub nie przekaże Biletu Użytkownikowi, lub wykorzysta go w inny niepożądany dla Użytkownika sposób.

  §6 Odstąpienie od umowy

  Użytkownikowi zawierającemu umowę przez System Sprzedaży, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Ticketmaster.

  §7 Bilety

  1. Bilet jest potwierdzeniem umowy zawartej przez Użytkownika z Ticketmaster zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Partnera Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy Bilety mogą być imienne lub na okaziciela.

  2. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

  3. W przypadku Biletów imiennych, Ticketmaster zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym z danymi dysponenta tego Biletu. Ticketmaster zastrzega, że w przypadku gdy, dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Imprezie, na którą został zakupiony Bilet. Ticketmaster dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na bilecie imiennym tylko z istotnych i uzasadnionych powodów za opłatą w wysokości 30 zł za jeden bilet, w cenie wliczona jest opłata za przesyłkę pocztową z duplikatem biletu do Klienta. Ticketmaster zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dodatkowych dowodów oraz odmowy zmiany danych osobowych bez podawania przyczyny. W celu dokonania zmiany niezbędny jest kontakt pod adresem mailowym info@ticketmaster.pl, wskazanie ważnego powodu zmiany danych, uiszczenie opłaty oraz odesłanie oryginalnego biletu, a także wypełnienie oświadczenia. Zmiana danych możliwa jest tylko raz, najpóźniej do dwóch tygodni przed planowanym wydarzeniem.

  4. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności za Bilet utracony lub skradziony. Bezpośrednie światło słoneczne lub wysoka temperatura może doprowadzić do trwałego uszkodzenia Biletu.

  5. Zasady określone przez Partnerów Imprezy mogą przewidywać brak możliwości wystawienia duplikatu Biletu w razie jego utraty, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Wydanie duplikatu Biletu może pociągać za sobą konieczność poniesienia opłaty.

  6. Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia wyłącznie takiego miejsca na Imprezie, którego numer odpowiada numerowi podanemu Bilecie. Zarówno Ticketmaster, właściciel lub zarządca Obiektu jak i Partner Imprezy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia Użytkownikowi innych miejsc siedzących w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed jak i podczas Imprezy, niż początkowo przypisane lub wskazane na Bilecie.

  7. Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu.

  8. Przed dokonaniem zakupu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi Imprezy.

  §8 Ograniczenia

  1. Zakup Biletów podlega ograniczeniom ilościowym w przypadku każdej Imprezy. Liczba Biletów, jakie można nabyć, podana jest na pierwszej stronie informującej o warunkach zakupu i podlega weryfikacji przy okazji każdej transakcji. Partner Imprezy zastrzega sobie prawo do anulowania, bez uprzedniego powiadomienia, Biletów zakupionych w liczbie wyższej niż dopuszczalna, gdy zostanie przekroczony:

  • Limit na jedno gospodarstwo domowe (a także limit na adres korespondencyjny)
  • Limit na jedną kartę kredytową,
  • Limit dla jednego Użytkownika.

  Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zamówień Użytkownika.

  2. Bilety mogą być sprzedawane z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dotyczących wstępu lub ich wykorzystania, takich jak ograniczony, utrudniony widok bądź widok z boku, a także minimalny wiek uprawniający do wstępu na Imprezę.

  3. Nabywanie w celu odsprzedaży z zyskiem Biletów albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń.

  4. Bilet nie może być wykorzystywany do celów reklamowych, promocyjnych, w konkursach lub loteriach bez pisemnej zgody Partnera Imprezy i Ticketmaster.

  §9 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwroty

  1. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, Ticketmaster niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.ticketmaster.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tę informację e-mailem.

  2. W przypadku odwołania Imprezy, z wyłączeniem przeniesienia Imprezy na inny termin, Użytkownikowi zostanie zaoferowany zwrot Kwoty zamówienia pomniejszonej o Opłatę Manipulacyjną. Jeżeli Impreza trwa przez kilka dni i zostanie odwołany jeden dzień lub kilka dni takiej Imprezy (ale nie wszystkie dni, które obejmuje Impreza), Użytkownikowi przysługuje częściowy zwrot w wysokości odpowiadającej liczbie dni Imprezy, które zostały odwołane. Opłata Manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

  3. Jeżeli nastąpi istotna zmiana dotycząca Imprezy, w szczególności zmiana terminu Imprezy lub istotna zmiana miejsca Imprezy, Użytkownik ma możliwość ponownego potwierdzenia swojego zamówienia odnośnie zmienionej Imprezy na zasadach określonych w Regulaminie Partnera Imprezy lub żądania zwrotu ceny Biletu. Nieprzekazanie przez Użytkownika - Ticketmaster - informacji o decyzji może skutkować dokonaniem przez Ticketmaster ponownego potwierdzenia udziału Użytkownika w zmienionej Imprezie, w wyniku czego Użytkownik utraci prawo do żądania zwrotu ceny Biletu.

  4. Aby dokonać zwrotu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres biura Ticketmaster

  formularza zwrotu Biletu

  Dowodu Zakupu i oryginału Biletu. W przypadku zakupu Ticketfast należy odesłać wypełniony formularz zwrotu Biletu na adres email: info@ticketmaster.pl wraz z Dowodem Zakupu, oraz biletem Ticketfast.

  5. Istotna zmiana - oznacza zmianę, która czyni Imprezę zasadniczo inną niż Impreza, której zasadnie mogliby oczekiwać Użytkownicy. Wykorzystanie dublerów w spektaklach teatralnych i/lub jakiekolwiek zmiany w zakresie:

 • występów dodatkowych,
 • członków zespołu i/lub
 • programu Imprezy z udziałem wielu wykonawców (np. festiwalu) nie stanowią Istotnej zmiany.
 • §10 Zapytania i reklamacje

  1. Jakiekolwiek pytania lub zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zakupu, należy zgłaszać do Działu Obsługi Użytkownika, podając numer zamówienia. Numer zamówienia znajduje się na www.ticketmaster.pl w zakładce "Moje bilety".

  2. W przypadku zaistnienia sporów Ticketmaster dołoży wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia sporu w sposób, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich zainteresowanych Stron.

  §11 Odpowiedzialność

  Zamówione przez Użytkownika samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z Imprezą są organizowane na własne ryzyko Użytkownika. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak możliwości skorzystania z tych usług.

  §12 Wstęp i uczestnictwo

  1. Podmiot zarządzający Obiektem zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Imprezę w przypadku, gdy doszło do naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków Imprezy lub warunków określonych przez Partnera Imprezy. Podmiot zarządzający Obiektem może przeprowadzać sporadyczne kontrole bezpieczeństwa dla celów zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników.

  2. Zostaną podjęte starania, aby umożliwić wejście na teren Imprezy Użytkownikom, którzy przybędą na Imprezę z opóźnieniem, podczas odpowiedniej przerwy, jednakże wstęp takich osób na Imprezę nie może być zawsze zagwarantowany.

  §13 Prywatność

  1. Ticketmaster Poland sp. z o. o. gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

  Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży Biletów oraz, za zgodą Użytkownika, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Ticketmaster.

  2. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane Partnerowi Imprezy, na którą został zakupiony Bilet, wyłącznie w celach związanych z udziałem Uczestnika w Imprezie.

  3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia.

  4. Zakładając konto w Systemie Sprzedaży, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ticketmaster jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych Biletów, realizacji ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.

  §14 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

  REGULAMIN I WARUNKI ZAKUPU (OBOWIĄZUJĄCY OD 27.06.2017)

  Ticketmaster - Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000376096, adres ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, NIP 1080010023, REGON 142772043, kapitał zakładowy 4 000 000 zł., prowadzącą dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  §1 Definicje

  1.Bilet - potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Partnera Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy Bilet może być imienny tj. uprawniający do wejścia wyłącznie osobę, której imię i nazwisko widnieje na bilecie, lub Bilet na okaziciela. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Imprezę – nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu. Bilet dla osób niepełnosprawnych oznacza Bilet upoważniający do wejścia do specjalnej wyznaczonej strefy umożliwiającej wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

  2.Collector Ticket - Bilet w formie karty z kolorowym nadrukiem, dostępny jedynie przy zamówieniach składanych na stronie www.ticketmaster.pl lub partnerskich, dostępny na wybrane Imprezy.

  3.Dowód Zakupu - Bilet lub inny dokument potwierdzający zakup Biletu, w szczególności:

  • wydruk z karty kredytowej
  • potwierdzenie email
  • paragon

  4.Dzień roboczy - każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

  5.Dział Obsługi Użytkownika – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Użytkownika jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-mail w Dni robocze od godziny 9:30 do godziny 17:00 Telefon: +48 22 3958700, email: info@ticketmaster.plOpłata za połączenie z Działem Obsługi Użytkownika jest zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  6.Impreza - każde wydarzenie kulturalne, sportowe lub inne, które realizowane jest przez Partnera Imprezy, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  7.Kwota zamówienia – na kwotę składają się cena Biletu, koszty dostawy, koszty usług dodatkowych oraz Opłata Manipulacyjna. O ostatecznej wysokości Kwoty zamówienia Użytkownik jest informowany przed potwierdzeniem zamówienia.

  8.Mobileticket – bilet mobilny dostępny wyłącznie przy zakupach poprzez aplikacje na systemy Android i iOS.

  9.Obiekt - miejsce, w którym odbywa się Impreza.

  10.Opłata Manipulacyjna – opłata transakcyjna należna z tytułu przetworzenia płatności w wysokości 3% sumy ceny Biletu, kosztów dostawy oraz kosztów usług dodatkowych.

  11.Partner Imprezy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Imprezy lub oferująca możliwość udziału w Imprezie i/lub od których Ticketmaster otrzymuje Bilety i/lub powiązane produkty lub usługi, przeznaczone do sprzedaży.

  12.Platinium – to oferta najlepszych miejsc na Imprezę. Ceny zakupu Biletów Platinum ustalane są dynamicznie, wzrastają / obniżają się wraz z zainteresowaniem ofertą. Bilet Platinum nie zawiera żadnych dodatkowych usług ani produktów.

  13.Regulamin - niniejszy Regulamin dystrybucji biletów przez Ticketmaster za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  14.Regulamin Partnera Imprezy – regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez Partnera Imprezy, dostępny na stronie internetowej Partnera Imprezy.

  15.Regulamin Obiektu – regulamin określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w Imprezie, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Partnera Imprezy lub Obiektu.

  16.System Sprzedaży - informatyczny system dystrybucji Biletów stosowany przez Ticketmaster umożliwiający obsługę procesu składania zamówień, dystrybucję i odbiór Biletów, a także dokonywanie zwrotów Biletów.

  17.TicketFast - elektronicznie generowany Bilet, uprawniający Użytkownika - po wydrukowaniu - do uczestnictwa w Imprezie, na jaką został wystawiony. Wydrukowany TicketFast ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu. TicketFast musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości na białym arkuszu A4 i w sposób czytelny oraz zawierać kod kreskowy.

  18.Użytkownik - każda osoba korzystająca z Systemu Sprzedaży na stronie www.ticketmaster.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu Sprzedaży.

  §2 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży Biletów w systemie Ticketmaster z zastrzeżeniem, że Regulaminy Partnerów poszczególnych Imprez bądź Regulaminy Obiektów mogą nakładać na Użytkowników dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie.

  2. Ticketmaster prowadzi sprzedaż Biletów oraz powiązanych z nimi produktów i/lub usług w imieniu Partnerów Imprezy. Ticketmaster nie jest organizatorem Imprez.

  3. Ticketmaster prowadzi sprzedaż Biletów po przekazaniu ich przez Partnerów Imprezy. Ilość Biletów udostępniana do sprzedaży różni się w zależności od danej Imprezy. Bilety są sprzedawane za pośrednictwem kilku kanałów dystrybucji, w tym poprzez System Sprzedaży, a także w niektórych przypadkach – w kasach biletowych. Wszystkie punkty sprzedaży mają dostęp do tego samego Systemu Sprzedaży Biletów. W niektórych przypadkach, przed rozpoczęciem Imprezy mogą zostać udostępnione do sprzedaży dodatkowe Bilety. Ticketmaster nie ma wpływu na ich pulę, ani dostępność.

  4. W przypadku niektórych Imprez, Bilety mogą być sprzedawane w ramach „Pakietu” lub „Rozszerzonego Pakietu”. W ramach Pakietu, Bilet jest sprzedawany łącznie z dodatkowymi uprawnieniami, produktami lub innymi świadczeniami, takimi jak np. ekskluzywne miejsca siedzące, zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub oficjalne gadżety. W ramach Rozszerzonego Pakietu Użytkownik, poza Biletem, otrzymuje możliwość rezerwacji miejsca parkingowego, zakupu oficjalnych gadżetów itp.

  5. Warunkiem skorzystania z oferty Ticketmaster jest ukończenie 18 roku życia.

  6. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy dysponuje odpowiednim systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz urządzeniem pozwalającym na korzystanie z Systemu Sprzedaży. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych są przedstawione w czasie zakupu.

  7. W celu dokonania zakupu Biletów w Systemie Sprzedaży konieczne jest sfinalizowanie transakcji poprzez dokonanie zapłaty w czasie 15 minut od rozpoczęcia procesu rezerwacji. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w określonym czasie Bilety ponownie wracają do puli Biletów przeznaczonych do sprzedaży.

  8. Każdy zakup dokonywany w serwisie Ticketmaster podlega:

  • niniejszemu Regulaminowi,
  • szczególnym warunkom, które mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Ticketmaster,
  • warunkom określonym przez Partnera(ów) Imprezy i/lub warunkom Imprezy,
  • warunkom określonym w Regulaminie Obiektu.

  9. Warunki dotyczące Obiektu, są zawarte w Regulaminie Obiektu dostępnym przy wejściu do Obiektu, na terenie Obiektu lub na stronie internetowej Obiektu.

  10. Wszystkie transakcje zakupu podlegają weryfikacji karty płatniczej oraz innym czynnościom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w związku z czym transakcja może zostać unieważniona w przypadku, gdy nie przejdzie pomyślnie procesu weryfikacji.

  11. Przed zakupem Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie www.ticketmaster.pl

  12. Jeżeli Partner Imprezy wprowadził regulamin uczestnictwa w danej Imprezie, to jego postanowienia obowiązują Użytkowników. Ticketmaster udostępni Użytkownikowi Regulamin Partnera Imprezy poprzez umieszczenie go na stronie Partnera Imprezy. W przypadku zakupu Biletów na Imprezy, w których warunki uczestnictwa są objęte także Regulaminem Partnera Imprezy, Użytkownik akceptuje je przy potwierdzaniu zamówienia.

  13. Właściciel lub zarządca Obiektu, w którym ma odbywać się Impreza może określić Regulamin Obiektu. Regulamin Obiektu obowiązuje Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Partnera Imprezy lub Obiektu.

  14. Ticketmaster zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji, co do której istnieje podejrzenie, dokonania zakupu z naruszeniem postanowień Regulaminu. Bilety zakupione w ramach takiej transakcji tracą ważność.

  §3 Logowanie do Systemu Sprzedaży i zasady zakupu Biletu

  1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest założenia konta w Systemie Sprzedaży. Użytkownik powinien podać adres e-mail oraz hasło, a następnie uzupełnić dane niezbędne do pełnego korzystania konta.

  2. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany podanych przez siebie danych w Systemie Sprzedaży w zakładce „Edytuj Profil /Edytuj Adres”, przy czym zamówienie jest realizowane zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika w potwierdzonym zamówieniu.

  3. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Systemu Sprzedaży lub za zmianę danych w Systemie Sprzedaży przez Użytkownika, w szczególności danych adresowych. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika.

  4. Po zalogowaniu się do Systemu Sprzedaży Użytkownik może dokonać zakupu Biletów na wybraną przez siebie Imprezę. Jeśli Regulamin Organizatora przewiduje wybór określonych kategorii Biletów oraz miejsc, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu i miejsce. W zależności od postanowień Regulaminu Organizatora Użytkownik może dokonać zakupu, określonej na stronie Imprezy, ilości Biletów zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.

  6. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą jednorazowo wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

  §4 Ceny i metody płatności

  1. Zakupy dokonane na stronie internetowej Ticketmaster podlegają Opłacie Manipulacyjnej. Informacje o ostatecznej Kwocie Zamówienia Użytkownik otrzymuje przed potwierdzeniem zamówienia.

  2. Ceny Biletów mogą być dynamiczne i podlegają zmianie w trakcie prowadzenia sprzedaży. Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania różnicy w cenie Biletów.

  3. Płatności można dokonać:

  • za pośrednictwem serwisu Dotpay (zgodnie z regulaminem tego serwisu),
  • za pomocą karty kredytowej (Mastercard, Visa) wystawionej na nazwisko Użytkownika,
  • za pomocą karty płatniczej,
  • gotówką – tylko w przypadku zakupów w punktach sprzedaży

  4. Niektóre metody płatności mogą być niedostępne w przypadku niektórych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia Imprezy i/lub warunków przekazanych przez Partnera Imprezy. Szczegóły dotyczące sposobów płatności i wybór metody płatności dostępne są podczas składania zamówienia.

  §5 Metody dostawy

  1. Dostępne sposoby dostawy Biletów to:

  • Przesyłka Poczty Polskiej,
  • Przesyłka kurierska,
  • Bilet elektroniczny do wydruku w domu (Ticketfast®),
  • Mobileticket,
  • Odbiór Biletów w kasie biletowej przed Imprezą, możliwy tylko w niektórych przypadkach.

  2. Szczegóły sposobu dostawy oraz koszty z tym związane dostępne są w momencie składania zamówienia.

  3. Użytkownik powinien zamawiać Bilety z możliwie dużym wyprzedzeniem. W przypadku nie otrzymania Biletów na pięć dni przed Imprezą lub w przypadku, gdy udział w Imprezie wymaga podróży, na pięć dni przed rozpoczęciem podróży, należy skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika Ticketmaster. W zgłoszeniu należy podać numer zamówienia oraz dane osobowe Użytkownika. W przypadku braku możliwości dostarczenia Biletów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, Bilety mogą zostać dostarczone przy użyciu opcji TicketFast lub odbioru w kasie biletowej bezpośrednio przed Imprezą. O szczegółach dotyczących odbioru, Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (korzystając z informacji przekazanych przez Użytkownika w momencie dokonania zamówienia), jeżeli będzie to konieczne. W celu odbioru Biletów, należy okazać przesłane e-mailem potwierdzenie rezerwacji, a także dokument tożsamości ze zdjęciem.

  4. W przypadku, gdy na daną Imprezę istnieje możliwość osobistego odbioru Biletu w kasie biletowej bezpośrednio przed Imprezą, opcja taka będzie każdorazowo wskazana przy opisie danej Imprezy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i zminimalizowania możliwości odbioru Biletów przez osoby nieuprawnione, warunkiem osobistego odbioru Biletu jest podanie następujących danych:

  • numeru zamówienia,
  • imienia i nazwiska Użytkownika,

  Użytkownik powinien dodatkowo okazać dokument tożsamości.

  5. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych dostępu do konta Użytkownika oraz danych zamówienia.

  6. W przypadku upoważnienia przez Użytkownika osoby trzeciej do odbioru Biletu musi ona znać dane, o których mowa w ust. 4 pkt a, b i c oraz posiadać pisemne upoważnienie od Użytkownika do odbioru Biletu lub dokument tożsamości Użytkownika. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoba upoważniona przez Użytkownika zgubi, zniszczy lub nie przekaże Biletu Użytkownikowi, lub wykorzysta go w inny niepożądany dla Użytkownika sposób.

  §6 Odstąpienie od umowy

  Użytkownikowi zawierającemu umowę przez System Sprzedaży, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Ticketmaster.

  §7 Bilety

  1. Bilet jest potwierdzeniem umowy zawartej przez Użytkownika z Ticketmaster zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Partnera Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy Bilety mogą być imienne lub na okaziciela.

  2. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

  3. W przypadku Biletów imiennych, Ticketmaster zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym z danymi dysponenta tego Biletu. Ticketmaster zastrzega, że w przypadku gdy, dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Imprezie, na którą został zakupiony Bilet. Ticketmaster dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na bilecie imiennym tylko z istotnych i uzasadnionych powodów za opłatą w wysokości 30 zł za jeden bilet, w cenie wliczona jest opłata za przesyłkę pocztową z duplikatem biletu do Klienta. Ticketmaster zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dodatkowych dowodów oraz odmowy zmiany danych osobowych bez podawania przyczyny. W celu dokonania zmiany niezbędny jest kontakt pod adresem mailowym info@ticketmaster.pl, wskazanie ważnego powodu zmiany danych, uiszczenie opłaty oraz odesłanie oryginalnego biletu, a także wypełnienie oświadczenia. Zmiana danych możliwa jest tylko raz, najpóźniej do dwóch tygodni przed planowanym wydarzeniem.

  4. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności za Bilet utracony lub skradziony. Bezpośrednie światło słoneczne lub wysoka temperatura może doprowadzić do trwałego uszkodzenia Biletu.

  5. Zasady określone przez Partnerów Imprezy mogą przewidywać brak możliwości wystawienia duplikatu Biletu w razie jego utraty, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Wydanie duplikatu Biletu może pociągać za sobą konieczność poniesienia opłaty.

  6. Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia wyłącznie takiego miejsca na Imprezie, którego numer odpowiada numerowi podanemu Bilecie. Zarówno Ticketmaster, właściciel lub zarządca Obiektu jak i Partner Imprezy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia Użytkownikowi innych miejsc siedzących w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed jak i podczas Imprezy, niż początkowo przypisane lub wskazane na Bilecie.

  7. Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu.

  8. Przed dokonaniem zakupu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi Imprezy.

  §8 Ograniczenia

  1. Zakup Biletów podlega ograniczeniom ilościowym w przypadku każdej Imprezy. Liczba Biletów, jakie można nabyć, podana jest na pierwszej stronie informującej o warunkach zakupu i podlega weryfikacji przy okazji każdej transakcji. Partner Imprezy zastrzega sobie prawo do anulowania, bez uprzedniego powiadomienia, Biletów zakupionych w liczbie wyższej niż dopuszczalna, gdy zostanie przekroczony:

  • Limit na jedno gospodarstwo domowe (a także limit na adres korespondencyjny)
  • Limit na jedną kartę kredytową,
  • Limit dla jednego Użytkownika.

  Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zamówień Użytkownika.

  2. Bilety mogą być sprzedawane z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dotyczących wstępu lub ich wykorzystania, takich jak ograniczony, utrudniony widok bądź widok z boku, a także minimalny wiek uprawniający do wstępu na Imprezę.

  3. Nabywanie w celu odsprzedaży z zyskiem Biletów albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń.

  4. Bilet nie może być wykorzystywany do celów reklamowych, promocyjnych, w konkursach lub loteriach bez pisemnej zgody Partnera Imprezy i Ticketmaster.

  §9 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwroty

  1. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, Ticketmaster niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.ticketmaster.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tę informację e-mailem.

  2. W przypadku odwołania Imprezy, z wyłączeniem przeniesienia Imprezy na inny termin, Użytkownikowi zostanie zaoferowany zwrot Kwoty zamówienia pomniejszonej o Opłatę Manipulacyjną. Jeżeli Impreza trwa przez kilka dni i zostanie odwołany jeden dzień lub kilka dni takiej Imprezy (ale nie wszystkie dni które obejmuje Impreza), Użytkownikowi przysługuje częściowy zwrot w wysokości odpowiadającej liczbie dni Imprezy, które zostały odwołane. Opłata Manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

  3. Jeżeli nastąpi istotna zmiana dotycząca Imprezy, w szczególności zmiana terminu Imprezy lub istotna zmiana miejsca Imprezy, Użytkownik ma możliwość ponownego potwierdzenia swojego zamówienia odnośnie zmienionej Imprezy na zasadach określonych w Regulaminie Partnera Imprezy lub żądania zwrotu ceny Biletu. Nieprzekazanie przez Użytkownika - Ticketmaster - informacji o decyzji może skutkować dokonaniem przez Ticketmaster ponownego potwierdzenia udziału Użytkownika w zmienionej Imprezie, w wyniku czego Użytkownik utraci prawo do żądania zwrotu ceny Biletu.

  4. Aby dokonać zwrotu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres biura Ticketmaster: formularza zwrotu Biletu: http://media.ticketmaster.eu/poland/help/document/oswiadczenie_zwrotu_biletow.docx Dowodu Zakupu i oryginału Biletu. W przypadku zakupu Ticketfast należy odesłać wypełniony formularz zwrotu Biletu na adres email: info@ticketmaster.pl wraz z Dowodem Zakupu, oraz biletem Ticketfast.

  5. Istotna zmiana - oznacza zmianę, która czyni Imprezę zasadniczo inną niż Impreza, której zasadnie mogliby oczekiwać Użytkownicy. Wykorzystanie dublerów w spektaklach teatralnych i/lub jakiekolwiek zmiany w zakresie:

  • występów dodatkowych,
  • członków zespołu i/lub
  • programu Imprezy z udziałem wielu wykonawców (np. festiwalu) nie stanowią Istotnej zmiany

  §10 Zapytania i reklamacje

  1. Jakiekolwiek pytania lub zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zakupu, należy zgłaszać do Działu Obsługi Użytkownika, podając numer zamówienia. Numer zamówienia znajduje się na www.ticketmaster.pl w zakładce "Moje bilety".

  2. W przypadku zaistnienia sporów Ticketmaster dołoży wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia sporu w sposób, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich zainteresowanych Stron.

  §11 Odpowiedzialność

  Zamówione przez Użytkownika samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z Imprezą są organizowane na własne ryzyko Użytkownika. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak możliwości skorzystania z tych usług.

  §12 Wstęp i uczestnictwo

  1. Podmiot zarządzający Obiektem zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Imprezę w przypadku, gdy doszło do naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków Imprezy lub warunków określonych przez Partnera Imprezy. Podmiot zarządzający Obiektem może przeprowadzać sporadyczne kontrole bezpieczeństwa dla celów zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników.

  2. Zostaną podjęte starania, aby umożliwić wejście na teren Imprezy Użytkownikom, którzy przybędą na Imprezę z opóźnieniem, podczas odpowiedniej przerwy, jednakże wstęp takich osób na Imprezę nie może być zawsze zagwarantowany.

  §13 Prywatność

  1. Ticketmaster Poland sp. z o. o. gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży Biletów oraz, za zgodą Użytkownika, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Ticketmaster.

  2. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane Partnerowi Imprezy, na którą został zakupiony Bilet, wyłącznie w celach związanych z udziałem Uczestnika w Imprezie.

  3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia. 4. Zakładając konto w Systemie Sprzedaży, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ticketmaster jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych Biletów, realizacji ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.

  §14 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

  REGULAMIN I WARUNKI ZAKUPU (OBOWIĄZUJĄCY OD 21.03.2017)

  Ticketmaster - Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000376096, adres ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, NIP 1080010023, REGON 142772043, kapitał zakładowy 4 000 000 zł., prowadzącą dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  §1 Definicje

  1.Bilet - potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Partnera Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy Bilet może być imienny tj. uprawniający do wejścia wyłącznie osobę, której imię i nazwisko widnieje na bilecie, lub Bilet na okaziciela. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Imprezę – nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu. Bilet dla osób niepełnosprawnych oznacza Bilet upoważniający do wejścia do specjalnej wyznaczonej strefy umożliwiającej wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

  2.Collector Ticket - Bilet w formie karty z kolorowym nadrukiem, dostępny jedynie przy zamówieniach składanych na stronie www.ticketmaster.pl lub partnerskich, dostępny na wybrane Imprezy.

  3.Dowód Zakupu - Bilet lub inny dokument potwierdzający zakup Biletu, w szczególności:

  • wydruk z karty kredytowej
  • potwierdzenie email
  • paragon

  4.Dzień roboczy - każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

  5.Dział Obsługi Użytkownika – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Użytkownika jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-mail w Dni robocze od godziny 9:30 do godziny 17:00 Telefon: +48 22 3958700, email: info@ticketmaster.pl Opłata za połączenie z Działem Obsługi Użytkownika jest zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  6.Impreza - każde wydarzenie kulturalne, sportowe lub inne, które realizowane jest przez Partnera Imprezy, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  7.Kwota zamówienia – na kwotę składają się cena Biletu, koszty dostawy, koszty usług dodatkowych oraz Opłata Manipulacyjna. O ostatecznej wysokości Kwoty zamówienia Użytkownik jest informowany przed potwierdzeniem zamówienia.

  8.Mobileticket – bilet mobilny dostępny wyłącznie przy zakupach poprzez aplikacje na systemy Android i iOS.

  9.Obiekt - miejsce, w którym odbywa się Impreza.

  10.Opłata Manipulacyjna – opłata transakcyjna należna z tytułu przetworzenia płatności w wysokości 3% sumy ceny Biletu, kosztów dostawy oraz kosztów usług dodatkowych.

  11.Partner Imprezy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Imprezy lub oferująca możliwość udziału w Imprezie i/lub od których Ticketmaster otrzymuje Bilety i/lub powiązane produkty lub usługi, przeznaczone do sprzedaży.

  12.Platinium – to oferta najlepszych miejsc na Imprezę. Ceny zakupu Biletów Platinum ustalane są dynamicznie, wzrastają / obniżają się wraz z zainteresowaniem ofertą. Bilet Platinum nie zawiera żadnych dodatkowych usług ani produktów.

  13.Regulamin - niniejszy Regulamin dystrybucji biletów przez Ticketmaster za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

  14.Regulamin Partnera Imprezy – regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez Partnera Imprezy, dostępny na stronie internetowej Partnera Imprezy.

  15.Regulamin Obiektu – regulamin określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w Imprezie, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Partnera Imprezy lub Obiektu.

  16.System Sprzedaży - informatyczny system dystrybucji Biletów stosowany przez Ticketmaster umożliwiający obsługę procesu składania zamówień, dystrybucję i odbiór Biletów, a także dokonywanie zwrotów Biletów.

  17.TicketFast - elektronicznie generowany Bilet, uprawniający Użytkownika - po wydrukowaniu - do uczestnictwa w Imprezie, na jaką został wystawiony. Wydrukowany TicketFast ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu. TicketFast musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości na białym arkuszu A4 i w sposób czytelny oraz zawierać kod kreskowy.

  18.Użytkownik - każda osoba korzystająca z Systemu Sprzedaży na stronie www.ticketmaster.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu Sprzedaży.

  §2 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży Biletów w systemie Ticketmaster z zastrzeżeniem, że Regulaminy Partnerów poszczególnych Imprez bądź Regulaminy Obiektów mogą nakładać na Użytkowników dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie.

  2. Ticketmaster prowadzi sprzedaż Biletów oraz powiązanych z nimi produktów i/lub usług w imieniu Partnerów Imprezy. Ticketmaster nie jest organizatorem Imprez.

  3. Ticketmaster prowadzi sprzedaż Biletów po przekazaniu ich przez Partnerów Imprezy. Ilość Biletów udostępniana do sprzedaży różni się w zależności od danej Imprezy. Bilety są sprzedawane za pośrednictwem kilku kanałów dystrybucji, w tym poprzez System Sprzedaży, a także w niektórych przypadkach – w kasach biletowych. Wszystkie punkty sprzedaży mają dostęp do tego samego Systemu Sprzedaży Biletów. W niektórych przypadkach, przed rozpoczęciem Imprezy mogą zostać udostępnione do sprzedaży dodatkowe Bilety. Ticketmaster nie ma wpływu na ich pulę, ani dostępność.

  4. W przypadku niektórych Imprez, Bilety mogą być sprzedawane w ramach „Pakietu” lub „Rozszerzonego Pakietu”. W ramach Pakietu, Bilet jest sprzedawany łącznie z dodatkowymi uprawnieniami, produktami lub innymi świadczeniami, takimi jak np. ekskluzywne miejsca siedzące, zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub oficjalne gadżety. W ramach Rozszerzonego Pakietu Użytkownik, poza Biletem, otrzymuje możliwość rezerwacji miejsca parkingowego, zakupu oficjalnych gadżetów itp.

  5. Warunkiem skorzystania z oferty Ticketmaster jest ukończenie 18 roku życia.

  6. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy dysponuje odpowiednim systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz urządzeniem pozwalającym na korzystanie z Systemu Sprzedaży. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych są przedstawione w czasie zakupu.

  7. W celu dokonania zakupu Biletów w Systemie Sprzedaży konieczne jest sfinalizowanie transakcji poprzez dokonanie zapłaty w czasie 15 minut od rozpoczęcia procesu rezerwacji. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w określonym czasie Bilety ponownie wracają do puli Biletów przeznaczonych do sprzedaży.

  8. Każdy zakup dokonywany w serwisie Ticketmaster podlega:

  • niniejszemu Regulaminowi,
  • szczególnym warunkom, które mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Ticketmaster,
  • warunkom określonym przez Partnera(ów) Imprezy i/lub warunkom Imprezy,
  • warunkom określonym w Regulaminie Obiektu.

  9. Warunki dotyczące Obiektu, są zawarte w Regulaminie Obiektu dostępnym przy wejściu do Obiektu, na terenie Obiektu lub na stronie internetowej Obiektu.

  10. Wszystkie transakcje zakupu podlegają weryfikacji karty płatniczej oraz innym czynnościom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w związku z czym transakcja może zostać unieważniona w przypadku, gdy nie przejdzie pomyślnie procesu weryfikacji.

  11. Przed zakupem Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie www.ticketmaster.pl

  12. Jeżeli Partner Imprezy wprowadził regulamin uczestnictwa w danej Imprezie, to jego postanowienia obowiązują Użytkowników. Ticketmaster udostępni Użytkownikowi Regulamin Partnera Imprezy poprzez umieszczenie go na stronie Partnera Imprezy. W przypadku zakupu Biletów na Imprezy, w których warunki uczestnictwa są objęte także Regulaminem Partnera Imprezy, Użytkownik akceptuje je przy potwierdzaniu zamówienia.

  13. Właściciel lub zarządca Obiektu, w którym ma odbywać się Impreza może określić Regulamin Obiektu. Regulamin Obiektu obowiązuje Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Partnera Imprezy lub Obiektu.

  14. Ticketmaster zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji, co do której istnieje podejrzenie, dokonania zakupu z naruszeniem postanowień Regulaminu. Bilety zakupione w ramach takiej transakcji tracą ważność.

  §3 Logowanie do Systemu Sprzedaży i zasady zakupu Biletu

  1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest założenia konta w Systemie Sprzedaży. Użytkownik powinien podać adres e-mail oraz hasło, a następnie uzupełnić dane niezbędne do pełnego korzystania konta.

  2. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany podanych przez siebie danych w Systemie Sprzedaży w zakładce „Edytuj Profil /Edytuj Adres”, przy czym zamówienie jest realizowane zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika w potwierdzonym zamówieniu.

  3. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Systemu Sprzedaży lub za zmianę danych w Systemie Sprzedaży przez Użytkownika, w szczególności danych adresowych. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika.

  4. Po zalogowaniu się do Systemu Sprzedaży Użytkownik może dokonać zakupu Biletów na wybraną przez siebie Imprezę. Jeśli Regulamin Organizatora przewiduje wybór określonych kategorii Biletów oraz miejsc, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu i miejsce. W zależności od postanowień Regulaminu Organizatora Użytkownik może dokonać zakupu, określonej na stronie Imprezy, ilości Biletów zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.

  6. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny).

  W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą jednorazowo wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

  §4 Ceny i metody płatności

  1. Zakupy dokonane na stronie internetowej Ticketmaster podlegają Opłacie Manipulacyjnej. Informacje o ostatecznej Kwocie Zamówienia Użytkownik otrzymuje przed potwierdzeniem zamówienia.

  2. Ceny Biletów mogą być dynamiczne i podlegają zmianie w trakcie prowadzenia sprzedaży. Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania różnicy w cenie Biletów.

  3. Płatności można dokonać:

  • za pośrednictwem serwisu Dotpay (zgodnie z regulaminem tego serwisu),
  • za pomocą karty kredytowej (Mastercard, Visa) wystawionej na nazwisko Użytkownika,
  • za pomocą karty płatniczej,
  • gotówką – tylko w przypadku zakupów w punktach sprzedaży.

  4. Niektóre metody płatności mogą być niedostępne w przypadku niektórych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia Imprezy i/lub warunków przekazanych przez Partnera Imprezy. Szczegóły dotyczące sposobów płatności i wybór metody płatności dostępne są podczas składania zamówienia.

  §5 Metody dostawy

  1. Dostępne sposoby dostawy Biletów to:

  • Przesyłka Poczty Polskiej,
  • Przesyłka kurierska,
  • Bilet elektroniczny do wydruku w domu (Ticketfast®),
  • Mobileticket,
  • Odbiór Biletów w kasie biletowej przed Imprezą, możliwy tylko w niektórych przypadkach.

  2. Szczegóły sposobu dostawy oraz koszty z tym związane dostępne są w momencie składania zamówienia.

  3. Użytkownik powinien zamawiać Bilety z możliwie dużym wyprzedzeniem. W przypadku nie otrzymania Biletów na pięć dni przed Imprezą lub w przypadku, gdy udział w Imprezie wymaga podróży, na pięć dni przed rozpoczęciem podróży, należy skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika Ticketmaster. W zgłoszeniu należy podać numer zamówienia oraz dane osobowe Użytkownika. W przypadku braku możliwości dostarczenia Biletów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, Bilety mogą zostać dostarczone przy użyciu opcji TicketFast lub odbioru w kasie biletowej bezpośrednio przed Imprezą. O szczegółach dotyczących odbioru, Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (korzystając z informacji przekazanych przez Użytkownika w momencie dokonania zamówienia), jeżeli będzie to konieczne. W celu odbioru Biletów, należy okazać przesłane e-mailem potwierdzenie rezerwacji, a także dokument tożsamości ze zdjęciem.

  4. W przypadku, gdy na daną Imprezę istnieje możliwość osobistego odbioru Biletu w kasie biletowej bezpośrednio przed Imprezą, opcja taka będzie każdorazowo wskazana przy opisie danej Imprezy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i zminimalizowania możliwości odbioru Biletów przez osoby nieuprawnione, warunkiem osobistego odbioru Biletu jest podanie następujących danych:

  • numeru zamówienia,
  • imienia i nazwiska Użytkownika,

  Użytkownik powinien dodatkowo okazać dokument tożsamości.

  5. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych dostępu do konta Użytkownika oraz danych zamówienia.

  6. W przypadku upoważnienia przez Użytkownika osoby trzeciej do odbioru Biletu musi ona znać dane, o których mowa w ust. 4 pkt a, b i c oraz posiadać pisemne upoważnienie od Użytkownika do odbioru Biletu lub dokument tożsamości Użytkownika. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoba upoważniona przez Użytkownika zgubi, zniszczy lub nie przekaże Biletu Użytkownikowi, lub wykorzysta go w inny niepożądany dla Użytkownika sposób.

  §6 Odstąpienie od umowy

  Użytkownikowi zawierającemu umowę przez System Sprzedaży, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Ticketmaster.

  §7 Bilety

  1. Bilet jest potwierdzeniem umowy zawartej przez Użytkownika z Ticketmaster zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Partnera Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy Bilety mogą być imienne lub na okaziciela.

  2. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (Bilet na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (Bilet imienny). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, które mogą wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.

  3. W przypadku Biletów imiennych, Ticketmaster zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym z danymi dysponenta tego Biletu. Ticketmaster zastrzega, że w przypadku gdy, dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić uczestnictwa takiej osoby w Imprezie, na którą został zakupiony Bilet.

  4. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności za Bilet utracony lub skradziony. Bezpośrednie światło słoneczne lub wysoka temperatura może doprowadzić do trwałego uszkodzenia Biletu.

  5. Zasady określone przez Partnerów Imprezy mogą przewidywać brak możliwości wystawienia duplikatu Biletu w razie jego utraty, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Wydanie duplikatu Biletu może pociągać za sobą konieczność poniesienia opłaty.

  6. Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia wyłącznie takiego miejsca na Imprezie, którego numer odpowiada numerowi podanemu Bilecie. Zarówno Ticketmaster, właściciel lub zarządca Obiektu jak i Partner Imprezy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia Użytkownikowi innych miejsc siedzących w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed jak i podczas Imprezy, niż początkowo przypisane lub wskazane na Bilecie.

  7. Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu.

  8. Przed dokonaniem zakupu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi Imprezy.

  §8 Ograniczenia

  1. Zakup Biletów podlega ograniczeniom ilościowym w przypadku każdej Imprezy. Liczba Biletów, jakie można nabyć, podana jest na pierwszej stronie informującej o warunkach zakupu i podlega weryfikacji przy okazji każdej transakcji. Partner Imprezy zastrzega sobie prawo do anulowania, bez uprzedniego powiadomienia, Biletów zakupionych w liczbie wyższej niż dopuszczalna, gdy zostanie przekroczony:

  • Limit na jedno gospodarstwo domowe (a także limit na adres korespondencyjny)
  • Limit na jedną kartę kredytową,
  • Limit dla jednego Użytkownika.

  Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zamówień Użytkownika.

  2. Bilety mogą być sprzedawane z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dotyczących wstępu lub ich wykorzystania, takich jak ograniczony, utrudniony widok bądź widok z boku, a także minimalny wiek uprawniający do wstępu na Imprezę.

  3. Nabywanie w celu odsprzedaży z zyskiem Biletów albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń.

  4. Bilet nie może być wykorzystywany do celów reklamowych, promocyjnych, w konkursach lub loteriach bez pisemnej zgody Partnera Imprezy i Ticketmaster.

  §9 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwroty

  1. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, Ticketmaster niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.ticketmaster.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tę informację e-mailem.

  2. W przypadku odwołania Imprezy, z wyłączeniem przeniesienia Imprezy na inny termin, Użytkownikowi zostanie zaoferowany zwrot Kwoty zamówienia pomniejszonej o Opłatę Manipulacyjną. Jeżeli Impreza trwa przez kilka dni i zostanie odwołany jeden dzień lub kilka dni takiej Imprezy (ale nie wszystkie dni które obejmuje Impreza), Użytkownikowi przysługuje częściowy zwrot w wysokości odpowiadającej liczbie dni Imprezy, które zostały odwołane. Opłata Manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

  3. Jeżeli nastąpi istotna zmiana dotycząca Imprezy, w szczególności zmiana terminu Imprezy lub istotna zmiana miejsca Imprezy, Użytkownik ma możliwość ponownego potwierdzenia swojego zamówienia odnośnie zmienionej Imprezy na zasadach określonych w Regulaminie Partnera Imprezy lub żądania zwrotu ceny Biletu. Nieprzekazanie przez Użytkownika - Ticketmaster - informacji o decyzji może skutkować dokonaniem przez Ticketmaster ponownego potwierdzenia udziału Użytkownika w zmienionej Imprezie, w wyniku czego Użytkownik utraci prawo do żądania zwrotu ceny Biletu.

  4. Aby dokonać zwrotu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres biura Ticketmaster, formularza zwrotu Biletu: http://media.ticketmaster.eu/poland/help/document/oswiadczenie_zwrotu_biletow.docx wraz z Dowodem Zakupu i oryginałem Biletu. W przypadku zakupu Ticketfast należy odesłać wypełniony formularz zwrotu Biletu na adres email: info@ticketmaster.pl wraz z Dowodem Zakupu, oraz biletem Ticketfast.

  5. Istotna zmiana - oznacza zmianę, która czyni Imprezę zasadniczo inną niż Impreza, której zasadnie mogliby oczekiwać Użytkownicy. Wykorzystanie dublerów w spektaklach teatralnych i/lub jakiekolwiek zmiany w zakresie:

  • występów dodatkowych,
  • członków zespołu i/lub
  • programu Imprezy z udziałem wielu wykonawców (np. festiwalu) nie stanowią Istotnej zmiany.

  §10 Zapytania i reklamacje

  1. Jakiekolwiek pytania lub zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zakupu, należy zgłaszać do Działu Obsługi Użytkownika, podając numer zamówienia. Numer zamówienia znajduje się na www.ticketmaster.pl w zakładce "Moje bilety".

  2. W przypadku zaistnienia sporów Ticketmaster dołoży wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia sporu w sposób, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich zainteresowanych Stron.

  §11 Odpowiedzialność

  Zamówione przez Użytkownika samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z Imprezą są organizowane na własne ryzyko Użytkownika. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak możliwości skorzystania z tych usług.

  §12 Wstęp i uczestnictwo

  1. Podmiot zarządzający Obiektem zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Imprezę w przypadku, gdy doszło do naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków Imprezy lub warunków określonych przez Partnera Imprezy. Podmiot zarządzający Obiektem może przeprowadzać sporadyczne kontrole bezpieczeństwa dla celów zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników.

  2. Zostaną podjęte starania, aby umożliwić wejście na teren Imprezy Użytkownikom, którzy przybędą na Imprezę z opóźnieniem, podczas odpowiedniej przerwy, jednakże wstęp takich osób na Imprezę nie może być zawsze zagwarantowany.

  §13 Prywatność

  1. Ticketmaster Poland sp. z o. o. gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. G.I.O.D.O.

  Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży Biletów oraz, za zgodą Użytkownika, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Ticketmaster.

  2. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane Partnerowi Imprezy, na którą został zakupiony Bilet, wyłącznie w celach związanych z udziałem Uczestnika w Imprezie.

  3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia. 4. Zakładając konto w Systemie Sprzedaży, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ticketmaster jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych Biletów, realizacji ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.

  §14 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

  REGULAMIN I WARUNKI ZAKUPU (OBOWIĄZUJĄCY DO 20.03.2017)

  Celem spółki Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego pod numerem KRS 376096, adres ul. Pilicka 4, 02-629 Warszawa, NIP 1080010023, Regon 142772043, kapitał zakładowy 5.000 zł (w dalszej treści odnosząc się do powyższej spółki będziemy używać zaimków "my", "nas", "nasze") jest zapewnienie, aby dokonywane przez Państwa zakupy były realizowane łatwo, skutecznie i w oparciu o sprawiedliwe zasady, tak abyśmy mogli umożliwić Państwu udział w oferowanych przez nas imprezach, w najkrótszym możliwym czasie. Niniejszy Regulamin Zakupów ma na celu zapewnienie Państwu satysfakcji oraz zrozumienia procesu zakupów dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej ticketmaster.pl. Integralną częścią niniejszego Regulaminu Zakupów są Warunki Korzystania ze Strony Internetowej.

  1. Postanowienia ogólne

  1.1 Prowadzimy sprzedaż biletów oraz powiązanych z nimi produktów i/lub usług w imieniu promotorów, producentów, zespołów, wykonawców i obiektów imprezowych. Podmioty, które organizują lub oferują możliwość udziału w imprezie i/lub od których otrzymujemy bilety i/lub powiązane produkty lub usługi, przeznaczone do sprzedaży będziemy nazywać naszymi „Partnerami Imprezy”. Nie organizujemy samodzielnie żadnych imprez.

  1.2 Prowadzimy sprzedaż biletów po przekazaniu ich nam przez Partnerów Imprezy. Ilość biletów udostępniana nam do sprzedaży różni się w zależności od danej imprezy. Bilety są co do zasady sprzedawane za pośrednictwem kilku kanałów dystrybucji, w tym poprzez sklep internetowy, centrum telefonicznej obsługi klienta, a także – w niektórych przypadkach – w kasach biletowych. Wszystkie punkty sprzedaży mają dostęp do tego samego systemu sprzedaży biletów i tej samej ich puli, w związku z czym istnieje możliwość szybkiego wyprzedania Biletów na cieszące się dużym zainteresowaniem imprezy. W niektórych przypadkach, przed rozpoczęciem imprezy mogą zostać udostępnione dodatkowe Bilety, aczkolwiek Ticketmaster nie ma wpływu na ich pulę ani dostępność.

  1.3 W przypadku niektórych Imprez, Partnerzy Imprezy przekazują nam do sprzedaży Bilety Kategorii Platynowej. Bilety Kategorii Platynowej to bilety z kategorii premium sprzedawane po cenach uzależnionych od mechanizmów rynkowych, które są z reguły wyższe niż ich wartość nominalna. W cenie Biletów Kategorii Platynowej nie są zawarte żadne dodatkowe świadczenia takie jak oficjalne gadżety związane z danym wydarzeniem.

  1.4 W przypadku niektórych Imprez, bilety mogą być sprzedawane w ramach „Pakietu” (w ramach którego bilet na imprezę jest sprzedawany łącznie z pewnymi uprawnieniami, towarami lub innymi wartościowymi świadczeniami, takimi jak udostępnienie w cenie biletu ekskluzywnych miejsc siedzących, a także zakwaterowania, transportu, wyżywienia lub oficjalnych gadżetów w ramach całościowego pakietu sprzedawanego po cenie obejmującej wszystkie te elementy) lub w ramach „Rozszerzonego Pakietu” (gdzie, poza biletem, klient otrzymuje możliwość zakupu miejsca parkingowego, oficjalnych gadżetów, biletu na dojazd do miejsca imprezy, itp.).

  1.5 W niniejszym Regulaminie, produkty i/lub usługi oferowane przez nas do sprzedaży (takie jak Bilety, Bilety Kategorii Platynowej, Pakiety i Rozszerzone Pakiety) będą dalej nazywane przez nas „Rzeczami”. Wszelkie odniesienia do biletu obejmują (tam gdzie ma to zastosowanie) Bilet Kategorii Platynowej.

  1.6 Warunkiem zakupu oferowanej(ych) przez nas Rzeczy jest ukończenie 18 roku życia.

  1.7 Nasz Regulamin nie ma zastosowania do żadnych zakupów dokonywanych za pośrednictwem sieci Groupon. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcą wnieść reklamację odnośnie dokonanego przez Państwa zakupu biletów za pośrednictwem sieci Groupon, prosimy o kontakt bezpośrednio z tą firmą. Działamy w charakterze partnera ds. realizacji zamówień Groupon i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne ustalenia dotyczące biletów, z wyjątkiem samego dostarczenia biletów do Państwa.

  1.8 Sprzedajemy treści cyfrowe, zatem jeśli kupują Państwo takie treści od nas prosimy o sprawdzenie czy dysponują Państwo odpowiednim systemem operacyjnym i oprogramowaniem/ urządzeniem pozwalającym na korzystanie z takich treści cyfrowych. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych zostaną Państwu przedstawione w czasie zakupu.

  2. Umowa

  2.1 Każdy dokonywany u nas zakup Rzeczy podlega: (i) niniejszemu Regulaminowi Zakupów; (ii) szczególnym warunkom, które mogą zostać opublikowane na naszej stronie internetowej; oraz (iii) warunkom określonym przez Partnera(ów) Imprezy i/lub warunkom imprezy przedstawionym na odpowiednich stronach internetowych. Warunki dotyczące obiektu, w którym zostanie zorganizowana impreza, mogą być także dostępne w kasach biletowych obiektu.

  2.2 Wszystkie transakcje zakupu podlegają weryfikacji karty płatniczej oraz innym czynnościom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w związku czym Państwa transakcja może zostać unieważniona w przypadku, gdy nie przejdzie pomyślnie naszego procesu weryfikacji.

  2.3 Zobowiązują się Państwo do nie pozyskiwania oraz do nie podejmowania prób pozyskania żadnych Rzeczy w wyniku nieupoważnionego korzystania z jakiegokolwiek urządzenia typu robot, pająk, lub innego automatycznego urządzenia bądź w wyniku innej niezgodnej z prawem lub niedozwolonej czynności. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania jakiejkolwiek transakcji, co do której zasadnie podejrzewamy, że została dokonana z naruszeniem powyższych postanowień, w którym to przypadku wszelkie Rzeczy zakupione w ramach takiej transakcji utracą ważność.

  3. Ceny i opłaty

  3.1 Zakupy dokonywane u nas mogą podlegać opłacie serwisowej oraz opłacie manipulacyjnej . Zostaną Państwo poinformowani o wszystkich kosztach przy składaniu zamówienia.

  3.2 Cena Biletów Kategorii Platynowej może być różna, ponieważ jej wysokość zależy od zapotrzebowania występującego w momencie zakupu. Uiszczają Państwo cenę, jaka wyświetla się na naszej stronie internetowej w momencie dokonywania zakupu, ale cena podobnych Biletów Kategorii Platynowej może ulec podwyższeniu lub obniżeniu po dokonaniu przez Państwa zakupu. Jeżeli cena podobnych Biletów Kategorii Platynowej ulegnie obniżeniu po dokonaniu przez Państwa zakupu, nie będą Państwo uprawnieni do zwrotu zapłaconej kwoty.

  3.3 Proszę mieć na uwadze fakt, iż cena wydrukowana na Biletach Kategorii Platynowej stanowi zazwyczaj ich cenę nominalną, a nie cenę zakupu. Nie będą Państwo uprawnieni do zwrotu ceny w związku z faktem zapłacenia przez Państwa wyższej ceny niż cena wydrukowana na Bilecie Kategorii Platynowej. Polityka cenowa oparta na mechanizmach rynkowych uprawnia nas do udostępniania fanom jak najlepszych Biletów, przy jednoczesnym umożliwieniu Partnerom Imprezy ustalenia cen biletów jak najbardziej zbliżonych do ich faktycznej wartości. Cena zapłacona za Bilet Kategorii Platynowej odpowiada jego faktycznej wartości w momencie zakupu.

  3.4 Mimo, iż podejmujemy wszelkie starania, aby zapewnić żeby ceny podane na naszej stronie internetowej były prawidłowe, istnieje ryzyko powstania błędów. W przypadku odkrycia przez nas błędnej ceny jakiejkolwiek zamówionej przez Państwa Rzeczy, poinformujemy Państwa tak szybko, jak będzie to możliwe i umożliwimy Państwu ponowne potwierdzenie zamówienia uwzględniającego prawidłową cenę (oraz uznanie lub, odpowiednio, obciążenie Państwa rachunku) lub anulowanie Państwa zamówienia. Jeżeli nie będziemy w stanie skontaktować się z Państwem, zaakceptują Państwo fakt, że możemy potraktować zamówienie jako anulowane. Jeżeli podejmą Państwo decyzję o wycofaniu zamówienia po dokonaniu płatności ceny w niewłaściwej kwocie, wówczas otrzymają Państwo od nas zwrot takiej pełnej kwoty.

  4. Sposoby płatności

  Mogą Państwo płacić używając ważnej karty kredytowej wystawionej na nazwisko kupującego (Mastercard, Visa) albo za pomocą przelewu bankowego online. W pewnych wypadkach możliwa będzie również płatność za pomocą przelewu bankowego offline. Szczegóły dotyczące sposobów płatności i wybór metody płatności przez Państwa nastąpi przy zakupie.

  5. Dostawa

  Wysyłamy nasze bilety za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem oraz w niektórych przypadkach może istnieć możliwość odebrania ich w kasie biletowej albo dostarczenia biletów drogą elektroniczną celem ich wydrukowania przez Państwa w domu przy użyciu usługi TicketFast (która wymaga posiadania zainstalowanego oprogramowania zezwalającego na wyświetlania plików pdf i drukarki). Inne produkty mogą być wysłane przy użyciu Poczty Polskiej lub kuriera. Szczegóły oraz koszty z tym związane oraz wybór sposobu dostawy przez Państwa nastąpi przy zakupie.

  6. Odstąpienie od umowy

  6.1. Wyłączenia

  Nie są Państwo uprawnieni do odstąpienia od zawartej przez Państwa umowy o zakup następujących rzeczy:

  • (a) biletu (w tym biletu kategorii platynowej);
  • (b) Pakietu;
  • (c) jakiegokolwiek „Wyłączonego Pakietu Rozszerzonego” będącego jakimkolwiek produktem lub usługą nabywaną osobno i dodatkowo w stosunku do biletu, obejmującą:
  • • podróż, wyżywienie, zakwaterowanie, transport lub usługi o charakterze rekreacyjnym, świadczone w określonym terminie lub w danym okresie;

   • wszelkie towary wyprodukowane zgodnie z podaną przez Państwa specyfikacją lub wyraźnie spersonalizowane;

   • wszelkie fabrycznie zapieczętowane nagrania audio i video lub fabrycznie zapieczętowane oprogramowanie komputerowe, jeżeli takie towary zostaną otwarte po ich dostarczeniu;

   • jakiekolwiek napoje alkoholowe, w przypadku których:

   (i) cena została uzgodniona w momencie zawierania umowy;

   (ii) ich dostawa może mieć miejsce po upływie 30 dni; oraz

   (iii) ich wartość zależy od wahań rynkowych, których dany Partner Imprezy nie jest w stanie kontrolować;

   • wszelkie towary, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu; i/lub

   • wszelkie towary, które po ich dostarczeniu ulegają nieodwracalnemu połączeniu (co wynika z ich natury) z innymi rzeczami.

  • (d) Wszelkich treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym zakupionych w terminie 14 dni bezpośrednio przed datą ich premiery lub o dowolnej godzinie w dniu premiery lub po tej dacie – gdy dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, rozpoczęło się za Państwa wyraźną zgodą przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po potwierdzeniu przez Państwa, że w związku z tym tracicie Państwo prawo odstąpienia od umowy.

  6.2. Prawo odstąpienia

  Przysługuje Państwu prawo odstąpienia bez podania przyczyn od zawartej przez Państwa umowy o zakup następujących produktów lub usług:

  (a) jakiegokolwiek produktu nabytego osobno oraz dodatkowo w stosunku do biletu (z wyjątkiem Wyłączonego Pakietu Rozszerzonego), w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do Państwa takiego produktu (lub podczas takiego dłuższego okresu jaki może zostać podany w warunkach Partnera Imprezy);

  (b) karty podarunkowej, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia jej do Państwa;

  (c) treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zakupionych wcześniej niż na 14 dni przed datą ich premiery, w ciągu 14 dni od daty zakupu.

  Powyższe prawo ma zastosowanie do Państwa tylko, jeśli jesteście Państwo konsumentem.

  6.3. Odstąpienie

  (a) W celu skorzystania z prawa odstąpienia, są Państwo zobowiązani poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od zakupu poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. pisma przesłanego pocztą na adres biura obsługi klienta: Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pilicka 4, 02-629 Warszawa ).

  (b) Ponadto, mogą Państwo złożyć wniosek o odstąpienie poprzez kontakt z nami za pośrednictwem niniejszej strony internetowej tutaj. Jeżeli skorzystają Państwo z takiej możliwości, niezwłocznie przekażemy Państwu emailem potwierdzenie odbioru takiego oświadczenia o odstąpieniu.

  (c) Skorzystanie z prawa odstąpienia we wskazanym terminie wymaga jedynie przesłania przez Państwa informacji dotyczącej skorzystania przez Państwa z prawa odstąpienia przed wygaśnięciem okresu przewidzianego na odstąpienie od umowy (jak określono w pkt. 2 powyżej).

  6.4. Skutki odstąpienia

  (a) W przypadku odstąpienia przez Państwa od zakupu, zwrócimy Państwu wszystkie kwoty, jakie otrzymaliśmy od Państwa, wyłączając koszty dostawy.

  (b) My lub nasz Partner Imprezy, w imieniu którego prowadzimy sprzedaż produktów i/lub usług, może potrącić z kwoty przypadającej do zwrotu taką jej część, jaka odpowiada utracie wartości dostarczonych towarów, jeśli taka utrata wartości wynika z niepotrzebnego użytkowania tych towarów przez Państwa, sposób inny niż niezbędny dla celów ustalenia rodzaju, charakterystyki oraz sprawdzenia funkcjonowania towarów. Ponoszą Państwo odpowiedzialność wyłącznie za obniżoną wartość towarów wynikającą z ich użytkowania w sposób inny niż niezbędny dla celów ustalenia rodzaju, charakterystyki oraz sprawdzenia funkcjonowania towarów.

  (d) Zwrotu dokonamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż

  (i) w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Państwa przez nas lub odpowiedniego Partnera Imprezy zwrotu dostarczonych towarów, lub

  (ii) (jeżeli nastąpi to wcześniej) w ciągu 14 dni po dacie przedstawienia przez Państwa dowodu zwrotu towarów, lub

  (iii) jeżeli towary nie zostały dostarczone, 14 dni po dacie poinformowania nas o Państwa decyzji o odstąpieniu od zakupu.

  (e) Dokonamy zwrotu korzystając z tych samych środków zapłaty, jakie zostały użyte przy dokonywaniu pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie wyrażą Państwo zgodę na inną formę zwrotu. W żadnym przypadku nie ponoszą Państwo żadnych opłat związanych ze zwrotem.

  6.5. Zwroty

  (a) Jeżeli otrzymali Państwo produkt przed zgłoszeniem wniosku o odstąpienie od zakupu takiego produktu, są Państwo zobowiązani do jego niezwłocznego odesłania, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu, w sposób następujący:

  - jeżeli produkt został Państwu dostarczony przez naszego Partnera Imprezy, wówczas należy odesłać produkt do odpowiedniego Partnera Imprezy, na taki adres, jaki Państwu podamy lub jaki jest wskazany na naszej stronie internetowej; lub

  - jeżeli produkt (taki jak karta podarunkowa) został do Państwa przez nas przesłany, wówczas należy odesłać do nas produkt na adres biura obsługi klienta: Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pilicka 4, 02-629 Warszawa.

  (b) Będą Państwo zobowiązani do poniesienia kosztów zwrotu produktu (chyba że właściwy Partner Imprezy wskaże inaczej).

  7. Dostawa

  7.1 Naszym celem jest doręczenie Państwu biletów w najkrótszym możliwym terminie. Nie jesteśmy w stanie określić dokładnych dat wysyłki, ponieważ ustalenia w tym względzie zależą od tego, czy jesteśmy w posiadaniu puli biletów na daną imprezę. W przypadku niektórych Imprez, otrzymujemy pulę biletów od naszych Partnerów Imprezy na krótko przed rozpoczęciem imprezy.

  7.2 Prosimy o zamawianie Biletów z możliwie dużym wyprzedzeniem. Jeżeli nie otrzymają Państwo Biletów na pięć dni przed imprezą (lub, w przypadku gdy udział w imprezie wymaga Państwa podróży, na pięć dni przed rozpoczęciem podróży), prosimy o kontakt z nami. W zgłoszeniu należy podać numer referencyjny oraz nazwę i kod pocztowy rezerwacji dokonanej pod tym numerem.

  7.3 Bilety mogą zostać Państwu dostarczone z użyciem opcji TicketFast.

  7.4 Bilety przesyłane są na adres korespondencyjny posiadacza karty kredytowej. Jeżeli adres podany w Państwa rezerwacji jest niezgodny z adresem podanym wystawcy Państwa karty kredytowej, istnieje możliwość anulowania Państwa biletów.

  7.5 Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia Biletów do odbioru w kasie biletowej. Powiadomimy Państwa telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o szczegółach dotyczących odbioru (korzystając z informacji przekazanych przez Państwa w momencie dokonania zamówienia), jeżeli będzie to konieczne. W celu odbioru biletów, mogą być Państwo zobowiązani do okazania przesłanego e-mailem potwierdzenia rezerwacji, a także dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

  7.6 Opcje dostawy zostaną Państwu przedstawione przy składaniu zamówienia.

  7.7 Wszelkie produkty i/lub usługi zawarte w Pakiecie i/lub sprzedawane jako Pakiet Rozszerzony są oferowane i realizowane przez naszych Partnerów Imprezy, którzy ponoszą odpowiedzialność za dostawę i jakość takich produktów i/lub usług. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub zażalenia odnośnie Pakietu Rozszerzonego i/lub elementów Pakietu innych niż bilet, prosimy o bezpośredni kontakt z nami lub odpowiednim Partnerem Imprezy. Dane kontaktowe zamieszczone są w zapisach dotyczących wyłączenia odpowiedzialności opublikowanych na naszej stronie internetowej lub w emailu zawierającym potwierdzenie dokonania rezerwacji.

  8. Bilety

  8.1 Każdy bilet zakupiony od nas przez Państwa pozostaje własnością Partnera Imprezy i stanowi osobistą, podlegającą odwołaniu licencję, która może zostać wycofana z ważnych powodów skutkując odmową wstępu na imprezę. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, otrzymają Państwo zwrot ceny sprzedaży biletu, który został wycofany lub na podstawie którego doszło do odmowy wstępu na imprezę (łącznie z odpowiednią opłatą serwisową należną w związku z zakupem biletu).

  8.2 Zasady określone przez naszych Partnerów Imprezy mogą przewidywać zakaz wystawienia przez nas duplikatu Biletu w razie jego utraty, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Na przykład, w przypadku imprez bez miejsc siedzących udostępnienie możliwości wykorzystania zarówno oryginalnego Biletu jak i jego duplikatu mogłoby spowodować przekroczenie limitu dozwolonej pojemności obiektu. Wydanie duplikatów Biletów może pociągać za sobą konieczność zapłaty opłaty administracyjnej w uzasadnionej wysokości.

  8.3 Po otrzymaniu biletów, prosimy o przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Nie ponosimy odpowiedzialności za bilety utracone lub skradzione. Proszę także mieć na uwadze fakt, że bezpośrednie światło słoneczne lub wysoka temperatura może czasami doprowadzić do uszkodzenia biletów.

  8.4 Jak tylko otrzymają Państwo bilet, prosimy o sprawdzenie poprawności wszystkich danych na nim; błędy w tym względzie nie zawsze mogą zostać poprawione.

  8.5 Przysługuje Państwu prawo zajęcia wyłącznie takiego miejsca, którego numer odpowiada numerowi podanemu na Państwa bilecie. Zarówno my, obiekt jak i Partner Imprezy zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia innych miejsc siedzących (czy to przed czy też podczas imprezy) niż te początkowo przypisane Państwu lub wskazane na biletach. Taka zmiana może być traktowana jako Istotna zmiana, więcej informacji zawartych jest w punkcie 10.4 poniżej.

  Ograniczenia

  8.6 Zakup oferowanych przez nas Biletów podlega ograniczeniom ilościowym w przypadku każdej imprezy. Liczba biletów, jakie mogą Państwo nabyć, podana jest na pierwszej stronie informującej o warunkach zakupu i podlega weryfikacji przy okazji każdej transakcji. Celem wprowadzenia takich zasad jest zapobieżenie stosowaniu nieuczciwych praktyk związanych z zakupem biletów. Bilety mogą podlegać ograniczeniom określającym ich maksymalną dopuszczalną liczbę przypadającą na jedną osobę lub na jedną kartę kredytową oraz, w przypadku niektórych Imprez, może też zostać wprowadzone ograniczenie liczby biletów przypadających na jedno gospodarstwo domowe. Każde takie ograniczenie zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej lub zostaną Państwo w inny sposób o nim poinformowani przed dokonaniem rezerwacji biletów lub w momencie jej dokonywania Zastrzegamy sobie prawo do anulowania, bez uprzedniego powiadomienia, Biletów zakupionych w liczbie wyższej niż dopuszczalna.

  8.7 Bilety mogą być sprzedawane z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dotyczących wstępu lub ich wykorzystania, takich jak ograniczony, utrudniony widok bądź widok z boku, a także minimalny wiek uprawniający do wstępu na imprezę. Każde takie ograniczenie zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej lub zostaną Państwo w inny sposób o nim poinformowani przed dokonaniem rezerwacji biletów lub w momencie jej dokonywania. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zapewnienie, że zapoznali się Państwo ze wszystkimi powiadomieniami umieszczonymi na naszej stronie internetowej.

  8.8 Jeżeli przepisy prawa na to nie zezwalają, nie mogą Państwo zaoferować swoich biletów do dalszej odsprzedaży ani dokonać ich przeniesienia na inną osobę. Również Partnerzy Imprezy mogą zakazać odsprzedaży lub przenoszenia biletów w przypadku niektórych Imprez. Każdy przypadek odsprzedaży lub przeniesienia (bądź usiłowanej odsprzedaży lub przeniesienia) biletu z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub jakichkolwiek ograniczeń nałożonych przez Partnera Imprezy stanowi podstawę do konfiskaty lub anulowania takiego biletu bez możliwości uzyskania zwrotu lub innej rekompensaty.

  8.9 Biletów nie można łączyć z żadną usługą obejmującą udzielenie gościny (hospitality), podróż, zakwaterowanie lub innym oficjalnym gadżetem, produktem lub usługą w taki sposób, aby utworzyć pakiet, chyba że uzyskają Państwo na to formalną pisemną zgodę z naszej strony lub ze strony Partnera Imprezy.

  8.10 Bilet nie może być wykorzystywany do celów reklamowych, promocyjnych, w konkursach lub loteriach, chyba że za formalną pisemną zgodą Partnera Imprezy, z zastrzeżeniem, że nawet po uzyskaniu takiej zgody, użycie naszych znaków towarowych lub wykorzystanie innych praw własności intelektualnej wymaga naszej uprzedniej zgody.

  9. Impreza

  9.1 Nasza strona ticketmaster.pl zawiera aktualne informacje na temat imprez na które sprzedajemy bilety. Prosimy o odwiedziny naszej Strony i upewnienie się przez datą imprezy czy nie została ona odwołana czy też jej data czy godzina zmieniona. Jeżeli impreza zostanie odwołana lub przeniesiona na inny termin, dołożymy wszelkich zasadnych starań, aby powiadomić Państwa o jej odwołaniu po otrzymaniu stosownego upoważnienia od Partnera Imprezy.

  9.2 Prosimy uwzględnić fakt, iż podane godziny rozpoczęcia imprez mogą ulec zmianie.

  9.3 Sprzedaż biletów jest prowadzona z zastrzeżeniem prawa Partnera Imprezy do zmiany lub modyfikacji programu w wyniku zdarzeń lub okoliczności pozostających poza jego zasadną kontrolą bez obowiązku zwrotu poniesionych kosztów lub wymiany biletów, chyba że taka zmiana stanowi istotną zmianę opisaną w postanowieniach punktu 8.4, w którym to przypadku będą miały zastosowanie postanowienia niniejszego punktu.

  10. Zwroty

  10.1 Imprezy mogą zostać z różnych przyczyn odwołane, przeniesione na inny termin lub w istotny sposób zmienione przez zespół, wykonawcę, bądź Partnera Imprezy. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dokładnych instrukcji.

  10.2 Odwołanie: W przypadku odwołania imprezy (lecz nie jej przeniesienia na inny termin), zostanie Państwu zaoferowany zwrot ceny Państwa biletu(ów), wraz z odpowiednią opłatą serwisową przypadającą na bilet. Jeżeli impreza trwa przez kilka dni i zostanie odwołany jeden dzień lub kilka dni takiej imprezy (ale nie wszystkie dni które obejmuje impreza), przysługuje Państwu częściowy zwrot w wysokości odpowiadającej liczbie dni, które zostały odwołane.

  10.3 Zmiana terminu: O ile w odniesieniu do danej imprezy nie zostaną podane odmienne informacje, w razie zmiany terminu imprezy, zostaną Państwu zaoferowane bilety na imprezę odbywającą się w zmienionym terminie (pod warunkiem ich dostępności) o wartości odpowiadającej wartości kupionych pierwotnie Biletów. Jeżeli nie są Państwo w stanie uczestniczyć w takiej imprezie przeniesionej na inny termin, zostanie Państwu zaoferowany zwrot ceny Państwa biletu(ów) wraz z odpowiednią opłatą serwisową. Są Państwo zobowiązani poinformować nas w określonym przez nas terminie, czy mogą Państwo wziąć udział w imprezie odbywającej się w zmienionym terminie, gdyż w przeciwnym razie będziemy uprawnieni do potwierdzenia Państwa rezerwacji w zmienionym terminu, w wyniku czego utracą Państwo prawo do żądania zwrotu ceny biletu(ów).

  10.4 Istotna zmiana: Jeżeli nastąpi istotna zmiana dotycząca imprezy, uzyskają Państwo możliwość ponownego potwierdzenia swojego zamówienia odnośnie takiej zmienionej imprezy lub żądania zwrotu (ceny sprzedaży Państwa biletu(ów)) wraz z odpowiednią opłatą serwisową dotyczącą biletu. Nieprzekazanie nam informacji o Państwa decyzji może skutkować dokonaniem przez nas ponownego potwierdzenia Państwa udziału w takiej zmienionej imprezie, w wyniku czego utracą Państwo prawo do żądania zwrotu ceny biletu(ów). „Istotna zmiana” oznacza zmianę, która zgodnie z naszą i Partnera Imprezy zasadną opinią, czyni imprezę zasadniczo inną niż impreza, której zasadnie mogliby ogólnie oczekiwać nabywcy biletów. Wykorzystanie dublerów w spektaklach teatralnych i/lub jakiekolwiek zmiany w zakresie: (i) występów dodatkowych; (ii) członków zespołu i/lub (iii) programu imprezy z udziałem wielu wykonawców (np. festiwalu) nie stanowią istotnej zmiany.

  10.5 W celu ubiegania się o zwrot, prosimy o przesłanie pisemnego wniosku na adres: Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres ul. Pilicka 4, 02-629 Warszawa (lub na taki inny adres, jaki może zostać Państwu przez nas podany). Do wniosku są Państwo zobowiązani dołączyć niewykorzystane bilety, a także przestrzegać innych przedstawionych przez nas zasadnych instrukcji. Dla celów rachunkowości, niewykorzystane przez Państwa bilety musimy otrzymać w ciągu 28 dni licząc od daty odwołanej imprezy.

  10.6 Jeżeli dokonali Państwo zakupu jakiejkolwiek Rzeczy związanej z imprezą, która została odwołana, przeniesiona na inny termin lub w istotny sposób zmieniona (takiej jak wykup miejsca parkingowego lub przejazdu) i przysługuje Państwu zwrot pieniędzy za bilet zgodnie z niniejszym art. 8, wówczas zwrócimy Państwu również cenę zakupu takiej Rzeczy wraz z odpowiednią opłatą serwisową przypadającą na bilet.

  10.7 Niniejszy Regulamin Zakupu nie wywiera ani nie powinna wywierać wpływu na przysługujące Państwu ustawowe prawa konsumenta.

  10.8 Z przykrością musimy poinformować, że o ile nie mają zastosowania postanowienia pkt. 8.2, 8.3 lub 8.4, bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu. Nie ogranicza to jednak Państwa prawa do odstąpienia od umowy opisanego w art. 4 powyżej.

  11. Odpowiedzialność

  11.1 Indywidualne ustalenia, w tym ustalenia dotyczące podróży, zakwaterowania lub udzielenia gościny (hospitality) w związku z imprezą będą dokonywane przez Państwo na własne ryzyko. W zakresie dopuszczalnym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa ani my ani Partner(rzy) Imprezy nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa za żadną utratę możliwości udziału w wydarzeniu rozrywkowym ani poniesione wydatki.

  11.2 Ticketmaster nie odpowiada wobec Państwa za odwołanie, zmianę terminu ani żadną istotną zmianę programu imprezy, za wyjątkiem zwrotu ceny sprzedaży Państwa biletu(ów) wraz z odpowiednią opłatą serwisową dotyczącą biletu, chyba, że takie odwołanie, zmiana terminu lub istotna zmiana programu imprezy wynika wyłącznie z naszej winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

  11.3 Ani my ani Partner(rzy) Imprezy nie ponosimy odpowiedzialności za żadną stratę, uszkodzenie ciała lub szkodę wyrządzoną osobie (także Państwu) lub wyrządzone na majątku, bez względu na to, przez kogo została spowodowana (w tym przez nas i/lub Partnera(ów) Imprezy): (a) w żadnych okolicznościach, w których nie dojdzie do naruszenia spoczywającego na nas lub na Partnerze(ach) Imprezy obowiązku prawnego dołożenia staranności; (b) w okolicznościach, w których taka strata lub szkoda nie jest zasadnie możliwym do przewidzenia skutkiem takiego naruszenia (z wyjątkiem śmierci lub uszkodzenia ciała lub straty czy szkody spowodowanej winą umyślną); lub (c) w takim zakresie, w jakim powiększenie jakiejkolwiek straty lub szkody wynika z naruszenia przez Państwa któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu Zakupów i/lub warunków określonych przez Partnera(ów) Imprezy lub Państwa zaniedbania.

  11.4 Żadne z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie Zakupów nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności naszej lub Partnera(ów) Imprezy za spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała lub straty czy szkody spowodowanej winą umyślną w wyniku naszego lub Partnera(ów) Imprezy zaniedbania, oszustwa, lub innego rodzaju odpowiedzialności, która nie podlega wyłączeniu ani ograniczeniu z mocy prawa ani też ograniczenia Państwa praw jako konsumentów.

  11.5 Ticketmaster ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. Powyższe ma zastosowanie do Państwa tylko, jeśli jesteście Państwo konsumentem.

  12. Wstęp i uczestnictwo

  12.1 Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy prawa wstępu w przypadku, gdyby doszło do naruszenia jakichkolwiek warunków imprezy lub warunków określonych przez Partnera Imprezy przez uczestników imprezy. Obiekt może przeprowadzać sporadyczne kontrole bezpieczeństwa dla celów zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.

  12.2 Zostaną podjęte starania, aby umożliwić wejście na teren imprezy osobom, które przybędą z opóźnieniem, podczas odpowiedniej przerwy, jednakże wstęp takich osób na imprezę nie może być zawsze zagwarantowany.

  12.3 Podczas imprez nie jest dozwolone wielokrotne opuszczanie i powrót na teren imprezy.

  12.4 Nieautoryzowane korzystanie ze sprzętu fotograficznego oraz nagrywającego jest zakazane. Wszelkie zdjęcia, video i/lub nagrania mogą zostać zniszczone lub skasowane. Może ponadto obowiązywać zakaz wnoszenia wskaźników laserowych, telefonów komórkowych, a także wprowadzania psów (z wyjątkiem psów przewodników) oraz wnoszenia własnego jedzenia i picia uczestników imprezy (prosimy o sprawdzenie tej informacji w obiekcie).

  12.5 Zarówno Państwo jak i inni posiadacze biletów wyrażają zgodę jako członkowie widowni na ich filmowanie oraz wykonywanie nagrań dźwiękowych z ich udziałem.

  12.6 Długotrwałe przebywanie w strefie natężenia dźwięków może spowodować uszkodzenie słuchu.

  12.7 Podczas imprezy mogą zostać zaprezentowane efekty specjalne, obejmujące, między innymi, efekty dźwiękowe, audiowizualne, pirotechniczne, lub świetlne.

  13. Zapytania i reklamacje

  13.1 Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcą zgłosić reklamacje dotyczące zakupu, prosimy o kontakt z nami i podanie numeru zamówienia nadanego Państwu po zakończeniu jego realizacji.

  13.2 W związku z faktem, że prowadzimy sprzedaż Rzeczy w imieniu Partnerów Imprezy, może zaistnieć po naszej stronie konieczność skontaktowania się z nimi w celu uzyskania dalszych informacji przed udzieleniem odpowiedzi na Państwa reklamację. Rozpatrzenie niektórych reklamacji może trwać do 28 dni, ale postaramy się skontaktować się z Państwem w tej sprawie tak szybko, jak będzie to możliwe.

  13.3 Jeżeli powstanie jakikolwiek spór, dołożymy wszelkich zasadnych starań, aby skonsultować się lub negocjować w dobrej wierze oraz podejmiemy starania zmierzające do sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu w sposób, który będzie satysfakcjonujący dla Państwa, dla nas i Partnera Imprezy.

  14. Postanowienia końcowe

  14.1 Wszystkie niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i wszelkie spory wynikające z jakiejkolwiek transakcji z Ticketmaster podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów polskich.